Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy rozliczeniu nadpłaty w poczet wystawionej faktury w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto jest obowiązany do zapłaty opłaty przekształceniowej za 2019 r. w przypadku zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie wypłacić jednorazowe wynagrodzenie z okazji jubileuszu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej odległości będzie można wybudować dom po 16.07.2019 r., jeśli w pobliżu znajduje się farma wiatrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakim czasie pracownik powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim trybie starosta zaskarża uchwałę spółki wodnej do sądu administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim wymiarze naliczyć urlop macierzyński jeżeli jedno z bliźniąt zmarło po jego udzieleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób kontynuować zatrudnienie obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki bezpośrednie, które zostały udokumentowane w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy atak padaczki w domu, po tym jak w pracy pracownika oślepił laser, jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy budynek wyłączony z użytkowania powinien posiadać instrukcję bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy burmistrz ma prawa blokować głosowania nad wnioskami na posiedzeniu komisji oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokumenty dotyczące rozłożenia na raty potrąceń za strajk należy dołączyć do dokumentacji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalny jest podział na dwa zadania jednej z części zamówienia udzielanego w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze należy wliczyć okres studiów doktoranckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma zagraniczna, od której pracodawca chce wynająć pracowników, musi być agencją pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieją negatywne konsekwencje nie przekazania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wnioskowanych informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można skreślić pacjenta z listy oczekujących, jeżeli nie wyrazi zgody na przeniesienie terminu świadczenia na wcześniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy notatkę służbową należy przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej zalicza się do placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji na okres 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy rabaty rabaty udzielane pracownikom stanowią ich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w klasie lub oddziale specjalnym może uczyć się uczeń bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w szkole można zamienić zajęcia z wychowania do życia w rodzinie na zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy wymagana jest zgoda związku zawodowego na zmiany wymiaru zatrudnienia nauczyciela z pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy za okres urlopu bezpłatnego nauczyciela należy pomniejszyć wypłatę dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy z uwagi na nieprzewidziane zamknięcie przedszkola, pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przygotować przenoszony z wygaszanego gimnazjum referent?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty powinny być przechowywane w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie szczególne osiągnięcia należy wpisywać na świadectwa szkolne promocyjne uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć, w którym momencie nauczycielka weszła w okres ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy potrącić wynagrodzenie za strajk nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za dwa miesiące nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć, od której daty nauczycielka podlega ochronie stosunku pracy przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu dla strajkującego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka komunalna, której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego powinna stosować p.z.p?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Na jakich zasadach podlega ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca, który pracuje w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia tłumaczenia certyfikatu na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jakich przypadkach dyrektor szkoły powinien zażądać od nauczyciela zaświadczenia o przywróceniu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi można wręczyć wypowiedzenie zgodne z ruchem kadrowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać przekształcenia placówki niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób można rozłożyć na raty potrącenie za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób potrącić wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe strajkujących nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób w ewidencji czasu pracy nauczyciela należy zaznaczyć okres strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można odstąpić od potrącenia wynagrodzenia nauczycieli strajkujących w dni wolne od zajęć lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na turnusie rehabilitacyjnym w czasie wakacji należy oddać za ten czas urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne