Questions and answers

Czy kwotę pobieranej renty z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy od ogólnej liczby godzin ponadwymiarowych w miesiącu odliczyć tylko godziny ponadwymiarowe z danego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odstąpienie od naliczenia kary umownej wobec kontrahenta stanowi zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi można wysłać świadectwo pracy pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ustalając sytuację materialną dla potrzeb ZFŚS należy uwzględniać alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest właściwość w sprawie ponoszenia za odpłatności za pobyt w noclegowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka stawką VAT opodatkowujemy wewnątrzwspólnotowe nabycie oliwy z pestek winogron?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać akta osobowe pracownika, który ma wiele okresów zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakich danych osobowych można wymagać od kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jakie akty prawne regulują kwestię danych osobowych kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jakiego rodzaju odprawy emerytalne należy wypłacić pracownikowi administracji wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy prawa regulują oddelegowanie do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować przy realizacji bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokonać potrącenia wynagrodzenia za czas strajku w systemie ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć, ile dni urlopu dla poratowania zdrowia pozostało nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy obliczyć przysługujący odchodzącej ze szkoły nauczycielce placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo przenieść nauczyciela gimnazjum wygaszanego do szkoły podstawowej ze zmianą pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu w trzech jednostkach organizacyjnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy przyznawać świadczenia socjalne za okres świąt dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy uregulować kwestię obecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w dniu 2 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wydać byłemu pracownikowi pozostałą dokumentację ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak powinna być zaznaczona absencja z powodu strajku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu z tytułu zakończenia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto wydaje zgodę lub cofnięcie zgody na tworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto wydaje zgodę na utworzenie etatu pedagoga?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy uchylić prawo do SZO i czy należy żądać zwrotu świadczenia nienależnie pobranego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakich sytuacjach można zaproponować nauczycielowi mianowanemu ograniczenie zatrudnienia po raz drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczyciel zatrudniony w wymiarze godzin 16/18 może złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach okres pracy w swoim gospodarstwie rolnym można wliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy jeżeli podatnik zlikwiduje działalność 30 kwietnia to może od 1 maja wynajmować sklep jako osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można pobierać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli ZUS przyznał rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy przyznanie świadczenia wymaga od gminy podjęcia uchwały o sposobie realizacji programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy są podstawy do uchylenia decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniosek o 500+ przekazać do Wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w umowach zlecenia, o dzieło i arkuszu organizacyjnym dane osobowe powinny być zanonimizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zadłużenie z tytułu wypłacanych świadczeń z FA umorzyć w całości czy w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel biologii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu dyrektora szkoły likwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć składki od kwoty stanowiącej wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ograniczać zatrudnienie nauczyciela do wymiaru mniejszego niż 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od jakiego miesiąca można przyznać ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób zaangażować umowę na dostawę wody, energii i odbiór ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy firma, która produkuje karmę dla zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy i jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor wobec nauczyciela, który nie zrealizował podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zbierać dwa różne kody odpadów bezpiecznych w jednym kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zobowiązać dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czym są wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy oznaczenia na mapie glebowo-rolniczej 2zT: sc i 2zM: pl stanowią typ gleby pochodzenia organicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne