Questions and answers

Czy przedsiębiorca będzie mógł wpisać prywatny rachunek bankowy na białą listę podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może przetwarzać dane pracownika w postaci adresu zameldowania i do korespondencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy tymczasowy biurowy zespół kontenerowy musi spełniać zapisy odnośnie izolacyjności akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy należy wydać zaświadczenie w zakresie określonym we wniosku studenta, ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy siostra ma obowiązek opiekować się nieodpłatnie bratem, który wymaga opieki osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy OPS powinien wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki numer, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, powinna mieć teczka, w której są sprawy związane z zasiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy obliczać frekwencję ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza nią?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie dowody należy posiadać od stycznia 2020 r. w przypadku WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jurta może być zakwalifikowana jako budynek czy też stanowi budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pracownik przed skorzystaniem z bieżącego urlopu najpierw powinien wykorzystać zaległy urlop z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto powinien podpisać z dyrektorem szkoły porozumienie w sprawie błędnie wypłaconego dodatku uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK należy dokonywać korekty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy osoba otrzymująca świadczenie emerytalne może dorabiać bez ograniczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób należy dokonywać zaokrągleń wysokości wpłat przekazywanych na rachunek uczestnika PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy naliczyć dietę, jeżeli pracownik został aresztowany podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy przechowywać akta osobowe pracownika po zmianie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić akta osobowe pracownika z uwagi na różne okresy przechowywania dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji oraz typu zbiornika na gaz płynny z naziemnego na podziemny stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy przynależność pracownika do kasy chorych oraz urzędu skarbowego można traktować jako dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy prawo otrzymania gospodarstwa z 1945 r. nie uległo przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy ustanowienie inspektora nadzoru tylko w branży konstrukcyjno-budowlanej jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy odprowadzanie ścieków produkcyjnych z winiarni wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak należy wypłacić nauczycielowi zaległy dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakich przypadkach organ może lub powinien wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy projekt budowlany instalacji przeciwpożarowej tryskaczowej i instalacji SAP wymaga udziału sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może wydać decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jaka datę należy wpisać na arkuszu ocen ucznia technikum w miejscu "data i podpis wypełniającego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można na wniosek ucznia wydać drugą e-legitymację po zwrocie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zaraz po powrocie ze zwolnienia chorobowego może przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrekcja szkoły może dopuścić do nauczania duchownego religii prawosławnej do nauczania bez zawartej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy obywatelowi Ukrainy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie stronie, której dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą pobyt w ŚDS, jeśli wnioskodawca zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy przekazać akta sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak ustalić dochód z gospodarstwa rolnego osiągnięty w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek przekazywania rodzicom do domu sprawdzianów i prac klasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rentę szkoleniową należy doliczyć do dochodu rodziny jako dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy określić, czy nauczycielowi należy się akt mianowania przy zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile wynosi pensum psychologa zatrudnionego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Przez jaki czas powinny być przechowywane jadłospisy żywienia w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy określić wysokość dofinansowania kształcenia w zawodzie fryzjera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu cudzoziemca na terenie RP uprawnia do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy ująć ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia pracownika pobierającego zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne