Pytania i odpowiedzi

Z jaką datą należy zgłosić pracownika do PPK jeżeli najpierw złożył deklarację o rezygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki staż pracy 4 czy 5 lat należy przyjąć do stażu pracy po ukończeniu technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od którego miesiąca uchylić prawo do funduszu alimentacyjnego, gdy przekroczono kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy poręczenie kredytu wekslem in blanco generuje przychód po stronie wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy obsługa finansowo-księgowa OPS może być wykonywana przez Urząd Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy małoletniej matce, która uczy się w szkole ponadpodstawowej przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do utworzenia internatu potrzebna jest uchwała organu prowadzącego szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urząd marszałkowski mający dostęp do rejestru PESEL powinien podpisywać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Nieaktualne

Po ilu nie zapłaconych ratach układ ratalny w opłacie za odpady komunalne jest nieważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy nauczycielowi, który miał przerwę w zatrudnieniu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczać przychód wyrażony w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochody z wynajmu domku położonego na terenie Chorwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakich zasad opodatkować dochód po przejściu z ksiąg rachunkowych na normy szacunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na budowę ścieku przy jezdni konieczne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaewidencjonować odszkodowanie za uznaną reklamację surowca produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy od dochodu do zasiłku stałego odlicza się raty zaległych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki musi spełnić firma, która chce sprzedać odpady w postaci zużytych maszyn produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka akcyjna ma obowiązek wysłać potwierdzenia sald odbiorcom zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zakup mundurów dla górników stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w BDO należy ewidencjonować osoby fizyczne przynoszące złom do punktu zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usługi krawieckiej z materiału powierzonego lub własnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować zakupy dokonywane po inwentaryzacji rocznej a przed końcem roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować przedmiot leasingu w przypadku cesji umowy leasingu w B spółce z o.o. w środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy osoba zapewniająca opiekę dzieciom w autobusie szkolnym może być zatrudniona przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy wypłacać dotację w wysokości subwencji na ucznia klasy 1-3, który realizuje nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nieklasyfikowany na półrocze może zdawać egzamin klasyfikacyjny po I półroczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka musi opodatkować VAT otrzymanie darowizny od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podlega PCC pożyczka dla spółki z o.o. udzielona przez jej wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy spółka komunalna może został uznana za dużego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy małżonkowi po zmarłej nauczycielce przysługuje odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura nadania przedszkolu logo i nazwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie cele stanowią cele publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy w przypadku emisji niezorganizowanej można zastosować art. 154 lub 237 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w tzw. wolnych dniach dyrektorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ładowanie akumulatorów litowo-jonowych w pomieszczeniu należy zgłosić organowi ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie zasady bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniu ładowania akumulatorów litowo-jonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Z jaką stawką podatku wystawić fakturę za pośrednictwo sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na fakturze za remont statku - 0% czy NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakład jest zobowiązany uzyskać decyzję środowiskową na zwiększoną zdolność produkcyjną do 300 t/d?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pełnić funkcję surdopedagoga w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak spółka powinna rozpoznawać inwestycje w spółki portfelowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakim kodem powinna być w tym okresie zgłoszona do ubezpieczenia jako przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne