Questions and answers

Co powinien zrobić pracodawca, który dowiedział się o myślach samobójczych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy każdy pracownik, który ma uprawnienia do obsługi wózków widłowych musi mieć badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy najem nieruchomości i sprzętu do fitnessu można opodatkować ryczałtem w ramach najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy orzec o nienależnie pobranym zasiłku pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy zaliczyć do uprawnień pracowniczych kuratorowi zawodowemu okres pracy na gospodarstwie rolnym teściów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy na likwidowaną spółkę, która od stycznia nie uiszcza zobowiązania należy złożyć tytuły wykonawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy na świadectwie w klasach mistrzostwa sportowego należy wpisać zajęcia sportowe i ocenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel akademicki uzyskujący stopień awansu z mocy prawa musi legitymować się przygotowaniem pedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie ciągnika związanego z działalnością rolniczą podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń, który ma 36% obecności na przedmiocie oraz 2 oceny niedostateczne może być nieklasyfikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z podjęciem pracy w szkole świadczenie kompensacyjne zostanie zawieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu, który będzie zatrudniony w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie dokumenty prowadzi Administrator Danych Osobwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jaki tryb rozwiązania wskazać na świadectwie pracy, gdy bez usprawiedliwienia pracownica nie przyszła do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy przeprowadzić kontrolę spełniania obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach wprowadzić premie frekwencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co należy wpisać w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wierszu 4 pkt A ppkt 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co zrobić jeśli wadium wpłynęło bez tłumaczenia na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy autoklaw stomatologiczny podległa zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z infrastrukturą techniczną wymaga wyłączenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy do dochodu rodziny wliczyć alimenty na dzieci, które są w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy fizjoterapeuta powinien wygenerować nowe zlecenie jeżeli dokonuje zmiany w postępowaniu fizjologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy główny księgowy ma prawo do otrzymywania zestawienia szczegółowych list wypłat wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy inwestor musi być właścicielem działki, na której chce zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy istnieje zależność między udzieleniem wotum zaufania i udzieleniem absolutorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy koszt dzierżawy nieruchomości zwiększa wartość początkową inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie instalacji funkcjonującej od 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można zlokalizować lukarny w odległości mniejszej niż 4 m od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług, mimo niepełnych danych na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na słupach żurawii można montować gniazda elektryczne zasilane energią?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycieli przedszkola publicznego obowiązuje również realizacja zajęć w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w publicznej placówce należą się godziny ponadwymiarowe za dzień zakończenia roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na zgłoszenie rozbiórki jest wymagana zgoda właściciela gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy obowiązek wymiany kas na kasy online dotyczy stacji kontroli pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z niezapłaconą fakturą stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien zaakceptować notę korygującą otrzymaną od klienta, jeśli minął rok od daty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownikowi pomimo otrzymania diety należą się nadgodziny i w jakim wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne