Questions and answers

Czy muzeum zatrudniające 10 osób ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy należy się pomoc z ZFŚS pracownikowi, jeśli uległ spaleniu samochód osobowy, którym dojeżdżał do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wezwać dłużnika alimentacyjnego do przedstawienia tytułu wykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy odprowadzanie wód do zbiorników retencyjno-rozsączających stanowi usługę wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy organizowanie (sprzedaż) szkoleń z psychologi sportu dla osób fizycznych musi być rejestrowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może ze swojej nieruchomości usunąć krzewy powyżej 25 m2 bez dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy polska agencją pracy tymczasowej może skierować obywatela Ukrainy do pracy we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe, gdy zapłata wyrażona w euro została przelana na rachunek w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może pozwolić, aby pracownik wchodził w strefę roboczą maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny ze znacznym stopniem może pracować na otwartym rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracownikowi, który ma zawartą umowę do 1 czerwca przysługuje urlop wypoczynkowy za czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy określają umiejscowienia w strukturze organizacyjnej zespołu kontroli zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla niepełnoletniej matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka świadcząca usługi spedycyjne może zakupić i odsprzedać kontener bez zmiany PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy średnie końcowe ocen na świadectwie klasy ósmej liczymy z ukończenia szkoły czy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy warstwę ocieplenia budynku wlicza się do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w ewidencji bilansowej zakup kryptowalut jest kosztem finansowym dopiero w momencie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest poprawnie podpisany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wydać postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ŚW i ZR na stary okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy zmieniając nawę szkoły należy dokonać zmiany aktu założycielskiego szkoły i powołać nowy statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy „forum rodziców i wychowawców" nieposiadające osobowości prawnej musi spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Ile jest czasu na wydanie decyzji o umieszczeniu w DPS na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka jest różnica dla pracownika między porozumieniem stron a wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak amortyzować instalację ciepłowniczą (pompę ciepła), która obsługuje jeden budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką należy nadać kategorię dla wybudowanego przez zakład pracy budynku mieszkalnego dwulokalowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie kryteria oceny ofert można stosować w przypadku świadczeń związanych z zakupem i utrzymaniem zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny udatności należy przyjąć dla uprawy założonej w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przejęcie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać sprawozdanie śródroczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak należy postąpić klasyfikując ucznia klasy VIII, który nie przeszedł z II klasy gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy udokumentować fakt przekazania pracownikowi samochodu w celu realizacji zadania służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy wyliczyć szerokość przesłaniania w przypadku kratownicowej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak opisać w załączniku do protokołu koszty cyklu życia w postępowaniu na dostawę energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania w OPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach oraz przychodach powypadkową naprawę samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki ponoszone przez spółkę cywilną na lokal wynajęty od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto powinien nadać upoważnienie dyrektorowi zakładu czyli w praktyce administratorowi danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy organ podatkowy powinien uwzględnić większą powierzchnię użytkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki miesiącu powinna zostać wypłacona premia za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim terminie pracownik nabędzie uprawnienie do urlopu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi młodocianemu za 2019 i 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób Instytut Sieci Badawczej powinien dokonywać sprzedaży składników trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne