Questions and answers

Czy pracownik zatrudniony w ramach zadaniowego czasu pracy może przekroczyć 8 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający odnośnie kary umownej, w sytuacji gdy wykonawca nie wykonał inwestycji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy organ właściwy wierzyciela powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z niealimentacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dziecko musi być czasowo zameldowane w internacie, aby przyznać dodatek z tytułu zamieszkiwania w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile wpisów w książce eksploatacji powinno się znaleźć w czasie użytkowania wózka jezdniowego przez jedna zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy należy zmienić wysokość zasiłku okresowego, gdy zmienił się skład i dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej są takie same wobec obecnych i byłych pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor generalny może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych podczas obsługi maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy oddać dłużnikowi alimentacyjnemu prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy ZRM może zabrać wraz z pacjentem transportowanym do szpitala jego dowód tożsamości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką stawką VAT wystawić fakturę na świadczenie usługi kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie dane powinny znajdować się na fakturze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy świadczenie uzupełniające wliczamy do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy usługi fizjoterapeutyczne podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługa projektowa zakupionego towaru zwiększa jego wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lekarz może wydać skierowanie na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy dyrektor sanatorium MSWiA może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy wykazywać w deklaracji VAT koszty dojazdu do klienta zafakturowane przez kancelarię prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak mechanik powinien zaksięgować w PKPiR otrzymane ze darmo części samochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakiej treści powinna być sentencja decyzji przyznającej zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy należy wyrejestrować spółkę z dużego urzędu skarbowego, jeśli jej udziałowiec przestał być osobą zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysłiguje pracownikowi zakładu aktywności zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy bank musi zamieszczać w swojej ofercie rachunek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady wystawiania odpisów świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy zawarcie nowych umów leasingu przez spółkę akcyjną stanowi schemat podatkowy podlegający obowiązkowi raportowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy cudzoziemiec powinien posiadać kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za jaki okres należy naliczyć nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej na czas określony urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy alimenty powinny być wliczone do dochodu do świadczenia rodzinnego, gdy doręczono prawomocny wyrok rozwodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w przypadku wydatkowania świadczeń opiekuńczych niezgodnie z przeznaczeniem należy wydać decyzję zmieniającą sposób wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze babci, która jest opiekunem prawnym dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję zmieniającą opłatę podopiecznego DPS w związku z przyznaniem świadczenia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Która gmina właściwa jest do przyznania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych osobie w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu należy się konserwatorowi zatrudnionemu na zastępstwo na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą FA, gdy zmarł dłużnik alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia przyjąć do obliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy z powodu doliczenia renty rodzinnej należy wznowić postępowanie, a następnie stwierdzić nienależnie pobrane świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik, który ma wpisane do regonu różnego rodzaju usługi, powinien wpisywać na fakturze różne nazwy usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można anulować fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wykazywać VAT od sprzedaży zniżkowej bonów Sodexpo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy są podstawy do zaniechania dochodzenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik OPS, który jest członkiem GKRPA i wyjeżdża na szkolenie może pokryć nieobecność w pracy w OPS delegacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak długo zachowuje ważność legitymacja służbowa wystawiona nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zlecając realizację zadania należy stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielka zatrudniona w przedszkolu może wziąć urlop na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć przekwalifikowanie umów o dzieło na umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakład oczyszczania miasta powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak wygląda prawidłowa procedura dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt klasy czwartego rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne