Pytania i odpowiedzi

Na jakiej podstawie należy wymagać podania celu od wnioskującego o udostępnienie karty rejestracyjnej osuwisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakiej wielkości okno wymagane jest w kuchni w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy biegły sądowy musi zapewnić wykonawcy robót i stronie pozwanej wejście do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przemieszczanie katalizatora powinno odbywać się na liście zielonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy stosuje się naliczenie opłat za wycięcie drzew pod budownictwo wielomieszkaniowe

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy PINB może legalizować dobudówkę w trybie uproszczonym, jeżeli nie minęło 20 lat, a 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy zakazy z § 18 ust. 1 r.s.o. wykluczają dokonywanie obrotu cywilnoprawnego częścią składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zaproponowany rozkład czasu pracy pracownika (dwie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu każda) jest dopuszczalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zaksięgować pieniądze z PFRON w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego zamiar zmiany sposobu ogrzewania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak często należy aktualizować opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakich okolicznościach broker ubezpieczeniowy podlega wyłączeniu z dokonywania czynności w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak naliczać kary umowne z opóźnienie w dostawie, jeśli w umowie nie określono sposobu liczenia terminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Wrona Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie „charakter przetwarzania”?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy poniższa podstawa prawna przy uchyleniu zasiłku pielęgnacyjnego jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze wypłacone zmarłej matce we wrześniu jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na mur oporowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wydać II tom dziennika budowy, jeżeli nie wiadomo, czy decyzja jest w obiegu prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy wobec złożonego wniosku w formie cyfrowej organ powinien zażądać złożenia projektów również w formie cyfrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy plac musi posiadać separator i zbiornik oraz zadaszone miejsce magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jaki sposób wykonawca, który jest zwolniony z podatku VAT, powinien wypełniać formularz ofertowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy od pozwolenia na użytkowanie rozbudowy szpitala pobiera się opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy ubrania z biura rzeczy znalezionych można wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy typu D, podlega ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy KRUS powinien objąć ubezpieczeniem za cały okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie o pracownikach narażonych na czynniki rakotwórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak rozliczyć w świetle polskich przepisów delegacje wypłacane według prawa holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy obowiązuje art. 15 u.z.l. w zmienionej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Co powinno być wpisane w pozwoleniu zintegrowanym jako wartości i warunki obowiązujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy poler w postaci metalowej rury wbitej na brzegu rzeki stanowi urządzenie wodne i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy lustrzane odbicie budynku gospodarczego z wiatą można potraktować jako zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy mamy do czynienia ze składowaniem odpadów, czy raczej niespełnieniem warunków określonych w art. 25 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy w szatniach przepustowych szafki mogą mieć obok siebie pracownicy wykonujący prace brudzące i nie brudzące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot 700 zł z tytułu zakupu kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jaka temperatura powinna panować w poszczególnych pomieszczeniach zakładu anatomii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy podatnik może zgłosić się do procedury OSS w trakcie kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną w CEIDG powinna złożyć wniosek o wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy lekarz może łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w wymiarze przeciętnie 80 godzin miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy zamawiający informuje wykonawcę o odrzuceniu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku musi być podpisana przez odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Na jakim koncie księgowym należy ująć zakup psa stróżującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu można klasyfikować odpad w postaci zużytych szczotek elektrografitowych i komór gaszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy księgować część kosztów wynagrodzeń dotyczących prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wykonawca może powoływać się po wykonaniu prac na brak projektu oraz nieustanowienie przez inwestora kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne