Questions and answers

Jak należy prawidłowo obliczyć wysokość zaległego ekwiwalentu za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy OPS może zwrócić się o uzyskanie z USC aktu zgonu ojca dziecka w sprawie o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy się dobry start ojcu dziecka, które przebywa za granicą wraz z matką i tam się uczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Przez jaki okres nauczycielowi sprawującemu opiekę nad stażystą przysługuje dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy OPS może wszcząć postępowanie o przyznanie zasiłku stałego na podstawie orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy 500+ przysługuje w przypadku odwieszenia kary i powrotu do zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy uchylić świadczenie, gdy zmarło dziecko, na które matka pobierała świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym momencie umowa pracownicy obsługi powinna przekształcić się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kwota otrzymana od rodziców powinna być traktowana jako dochód do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor może wprowadzić nowy, jednolity tekst statutu szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dokumenty wnioskodawczyni powinna dołączyć do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką kategorię archiwalną należy nadać planowi nadzoru pedagogicznego i sprawozdaniu z tego nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Po jakim czasie należy przeprowadzić kolejny wywiad u osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką kategorię archiwalną należy nadać dziennikowi lekcyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można cofnąć dziecko z pierwszej klasy szkoły podstawowej do zerówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć urlop nauczyciela po przeniesieniu z niepublicznego przedszkola do publicznej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak wyliczyć dochód z działalności gospodarczej do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent urlopowy po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury która została zaksięgowana 10 miesięcy od chwili wpływu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy do wyliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli powinno się uwzględniać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie można wystąpić do innej szkoły z wnioskiem o kopię arkusza ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy można się nie zgodzić z czynnościami sprawdzającymi w związku ze zwrotem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kim jest świadczeniodawca realizujący opiekę zdrowotną nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kurator wyznaczony dla dłużnika alimentacyjnego przez sąd zachowuje funkcję po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może odmówić skierowania do DPS w przypadku, gdy osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony po śmierci podopiecznego podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy wypłacić dodatek za wysługę lat pracownicy obsługi zatrudnionej w dwóch przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak sformułować wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego po zmianie kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega druga umowa zlecenie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wójt lub burmistrz otrzymuje pisemną informację o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można za zgodą pracownika cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od wynagrodzenia za urlop należy naliczyć składkę na Fundusz Pracy i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodów kolekcjonerskich sprowadzanych z USA można korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownicy OPS muszą co roku brać 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik OPS posiada staż pracy, uprawniający do zajmowania stanowiska starszego specjalisty pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą przechowującą BIP na swoim serwerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem pył zawieszony P10 i PM 2,5?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy kwoty wypłacone komornikowi ujmuje się w kosztach w momencie zapłaty, czy rozliczenia ich przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pamięć USB lub czytnik e-booków jest objęty obowiązkiem zastosowania metody podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odpady niebezpieczne mogą być magazynowane we wspólnym magazynie z odpadami innymi niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy koszt holowania pojazdu używanego na podstawie umowy najmu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy instalację fotowoltaiczną można zamortyzować w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba prowadząca fermę drobiu bez zarejestrowanej działalności jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi, który kontynuuje staż w innej placówce przysługuje dodatek dla nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne