Questions and answers

W jaki sposób udokumentować najem lokalu użytkowego spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakim dokumentem należy podwyższyć pracownikowi płacę zasadniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy podatnik nie będzie zobligowany do korekty VAT od zakupionych maszyn rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy Wyrok NSA w sprawie podatkowej, który był korzystny dla strony, zmienia jego aktualną sytuację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie dokumenty należy uznać za niezbędne, gdy dłużnik wniósł o umorzenie należności alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są inne "przestępstwa przeciwko środowisku"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie to są dane niezawierające danych jednostkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przychody z tytułu udziału spółki w innej spółce, wliczają się do limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy plan lekcji jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż karetki będzie zwolniona z VAT, jeśli jej nabyciu nie przysługiwało odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą tytułem korekty cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży dla zagranicznych firm z innych krajów Unii Europejskiej należy zarejestrować się do VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wybudować wieżę telefonii komórkowej P4 na terenie Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego powinno się odjąć proporcjonalnie okres urlopy bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czym różni się w treści wykonanie zadań wynikających z art. 13a z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak liczyć termin 5 lat przechowywania dokumentów po zakończeniu przez klienta współpracy z bankiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy można drewnianą szopkę o wym. 5 x 5 m zakwalifikować jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jakim okresie uwzględnić w rejestrach VAT fakturę korygującą otrzymaną tytułem skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Za który miesiąc doliczyć stronie ubiegającej się o zasiłek rodzinny dochód uzyskany ze stypendium stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można zmieć użytek gruntów rolnych na drogę bez dokumentów tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest możliwość kompensaty faktur z fakturami korygującymi w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak opodatkować dostarczenie towaru na warunkach Incoterms FCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy finansowana przez pracodawcę składka na PPK jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie znaczenie przy weryfikacji kontrahenta na białej liście podatników VAT ma dzień zlecenia zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niemiecki VAT stanowi zarówno przychód jak i koszt uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Od jakiej daty można wypłacać wynagrodzenie opiekunowi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ojcu dziecka powinno przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto w imieniu powiatu uzgadnia ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik obsługi po przejściu na emeryturę może dalej pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć zapis w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczący umarzania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w uchwale rady miejskiej musi być zapis "szkoła policealna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki może być maksymalny okres przechowywania nagrań z obrad sesji rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy głównemu księgowemu, który zostaje przeniesiony do Centrum Usług Wspólnych należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pełnienie funkcji kierownika oddziału wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zbywca lokalu traci automatycznie członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, czy musi napisać wniosek o skreślenie go z listy członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być odległość miejsc postojowych rozłożonych na dwóch działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie obiekty można budować w odległości 100 m od wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Na jakiej podstawie i zasadach można mienie ruchome przedstawić do likwidacji lub sprzedaży w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy zapłata na inny numer rachunku, niż na białej liście spowoduje utratę prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co zrobić jeżeli nauczyciel ma umowę na nauczanie indywidualne a dziecko przez miesiąc jest w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentacji medycznej ucznia z jednej szkoły do drugiej w przypadku zmiany szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód osobom zobowiązanym do odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług hotelowych i prania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wójt może upoważnić pracownika urzędu gminy do wydawania zaświadczeń o zameldowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Ile wynoszą koszty obsługi świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie wskazanej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wójt gminy może powołać zarząd spółki w razie nienależytego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Na jakie badania pracodawca powinien skierować pracownika, aby mógł on obsługiwać podest ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy sprzedaż oleju parafinowego wymaga zastosowania mechanizmu podzielonej płatności od 1.11.2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wydatki na nabycie udziałów celem ich umorzenia podlegają ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy honoraria autorskie korzystają z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne