Questions and answers

Czy wyrok nakazowy o popełnienie wykroczenia z art. 478 pkt 1 pr.wod. może być wydany przed decyzją burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy za zmarłego przedsiębiorcę należy sporządzić remanent końcowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy związki zawodowe opiniują przedłużenie stanowiska dyrektora szkoły w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do jakiej kategorii odpadów należy zaliczyć odpady o kodach 17 05 06 oraz 17 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 12 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak dla celów bilansowych należy ustalić saldo konta w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak długo jest ważna ocena pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe ma udostępnienie terminala przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie zastosować stawki VAT i prawidłowo dokonać rozliczenia dostawy towaru w transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki jest właściwy sposób postępowania z odpadami zielonymi powstającymi w wyniku koszenia trawników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak ma postąpić PINB, jeżeli samowolnie wybudowany garaż znajduje się 0,5 m od granicy z działką sąsiednią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy pracownik źle się poczuje w czasie wykonywania pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak organ powinien traktować pomieszczenia kuchni i łazienki (jako przynależne, pomocnicze)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak podejść do refaktur wystawianych przez podwykonawców dotyczące kosztów testów na covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak poinformować pracowników o regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak przeliczyć opłatę, jeżeli opłata nie została naliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak rozliczać zwolnienie z czynszu w zamian za remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranych kwot?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wskaźnik nexus u podatnika, który prowadzi działalność w zakresie programowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaewidencjonować opłaconą składkę zdrowotną, wykazaną i rozliczoną z prywatnej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zmiana obuwia na własne wpływa na kwalifikację zdarzenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zrekompensować dla głównego księgowego pracę za sobotę, która była dla niego dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jeżeli ściana ma "załamania", to czy suma ich długości winna znajdować się na obowiązującej linii zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy można obsadzić stanowisko dyrektora bez obowiązku przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy okres nauki poprzedzający zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy mającego wpływ na wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży w zakresie dostarczania internetu i usług telefonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy uzyskuje prawo do pierwszego urlopu nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto może przedstawić pracownikom instrukcje BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może pokryć koszty dojazdu pracownika dna badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować kabel w postaci światłowodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie rodzicielskie w przypadku urodzenia bliźniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim polu JPKV7M należy wykazywać zakup wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmian w nazwach stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób dotować klub dziecięcy, jeśli całkowicie zostało zawieszone jego funkcjonowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób wycenić złoża piasku i żwiru w kopalni odkrywkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy asystent rodziny powinien być kierowany do matki biologicznej, która oddała dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy asystent rodziny powinien być kierowany do rodziny biologicznej, której kilka lat temu odebrano dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dla „wycofanych z użytku materiałów wybuchowych” nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy drugi współwłaściciel może skorygować wcześniej złożoną deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy instalacja do produkcji smarów wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy koszty przeniesienia środków trwałych będą zwiększać nakłady inwestycyjne budowy nowego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne