Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo w jednostce budżetowej ująć polisę ubezpieczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, skoro częściowo została wykorzystana?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy tablice ostrzegawcze wystarczą, jeśli przejścia i ciągi komunikacyjne w zakładzie są zbyt wąskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może nakazać wizytę lekarska pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy organ sporządzający plan miejscowy może przeznaczyć grunty leśne pod funkcję terenów rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakim wymiarze pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy przyznać stronie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dwie szkoły podstawowe mogą mieć jeden wspólny obwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd działkę, na której znajduje się cmentarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można udostępnić klucze do okien właścicielom lokali mieszkalnych w budynku wysokościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zasadne będzie wezwanie dłużnika alimentacyjnego do sprecyzowania miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS jest zobowiązany do wznowienia postępowania w sprawie przyznanych zasiłków z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obciążyć pozostałych współwłaścicieli wynajmowanego mieszkania kosztami ze wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Za jaki okres czasu osoba uprawniona jest zobowiązana zwrócić pobrane świadczenia alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel kontynuujący staż, może łączyć wymagane minimum 9 godzin 1/2 etatu w dwóch odrębnych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy, która przebywała na zasiłku dla bezrobotnych, należy się urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o przyznany zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy przekazać wniosek o przyznanie KDR dla dwojga dzieci mieszkających w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Ile godzin powinien przepracować nauczyciel - dyrektor szkoły tygodniowo przy tablicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dwoje pozostałych dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Za jaki okres czasu żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy darmowa wizyta lekarska, świadczona w ramach rekompensaty powinna być wykazana w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, które ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Komu należy się świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz kogo wpisać do składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak anulować paragony, gdy okazało się, że najemca garażu nie żyje od kilku miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę bez odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy w związku z utworzeniem drugiego oddziału należałoby przekształcić placówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie może żądać od placówek niepublicznych zwrotu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela religii, który uzupełnił swoje kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo dobrać nauczycieli do zwolnienia w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielka przed urlopem uzupełniającym powinna przedstawić badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od jakiej podstawy powinien być policzony dodatek za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak zaktualizować VAT-R w przypadku zmiany adresu, powodującego zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy można przenieść decyzję zrid na nowego właściciela drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy budowa instalacji oświetleniowej istniejącego placu zabaw wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto powinien po ustaniu zatrudnienia dostarczyć do ZUS druk ZUS-Z3?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratorium oświaty ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do ilu dni urlopu wypoczynkowego nabył prawo pracownik, jeśli został zatrudniony po miesięcznej przerwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez hurtownię odpadów firmie zbierającej odpady podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto powinien podpisać porozumienie z schroniskiem, kierownik OPS czy wójt gminy, z której osoba jest kierowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy od zakupu opakowania, w którym były zapakowane artykuły spożywcze można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy świadczenie usług fryzjerskich musi być ewidencjonowane na kasie rejestrującej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne