Questions and answers

Jak należy liczyć przedawnienie kosztów upomnienia odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie zasady wynajęcia pomieszczeń w budynku są stosowane dla ośrodka opieki społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy budowa stacji LNG wymaga pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zwrot dotacji do gminy z tytułu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak jest procedura uzyskiwania odstępstwo na zjazd publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy wnuczka powinna być zobowiązana do opłaty za pobyt wstępnej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy należy wliczać świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy obciążenie kontrahenta kosztami niezużytych towarów powinno być udokumentowane fakturą, czy notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi, z którym w marcu rozwiązano stosunek pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy budowa drenażu konstrukcji torowiska tramwajowego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób i gdzie umiejscowić na fakturze adnotację o mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim przypadku przedstawicielstwo zagraniczne powinno być zakładem rozliczającym się w Polsce z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel może realizować nadgodziny na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zwolnić z pracy nauczyciela na czas pełnienia funkcji radnego rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co powinno zawierać oświadczenie inwestora o ciągłości robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy administrator może zlecić opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych inspektorowi ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy organ może przedłużyć termin na rozbiórkę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dopuszczalne prawnie jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i załączenie go do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać instruktor praktycznej nauki zawody sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakich przypadkach można wydać odrębną decyzję o odszkodowaniu za nieruchomość wywłaszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy szkoła policealna lub technikum może samodzielnie zdecydować ile będzie trwała godzina praktyki zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować przy organizowaniu wycieczek krajoznawczych w placówkach oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w związku z wprowadzoną zmianą nazwy zespołu szkół należy nadać mu także nowy statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w ramach godzin dyrektorskich można prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie czynności powinna podjąć gmina w celu utworzenia liceum ogólnokształcącego z oddziałami mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w jednej klasie ogólnodostępnej może być zatrudnionych dwóch nauczycieli wspomagających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy usługi projektowania wnętrz są objęte preferencyjną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stalowy zbiornik na produkt żywnościowy w fabryce produktów żywnościowych jest urządzeniem technicznym, urządzeniem budowlanym czy budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca, którego pracownicy wykorzystują w procesach pracy rentgen przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę za usługę mycia pojazdu na rzecz kontrahenta zagranicznego, z siedzibą w Macedonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co może być schematem podatkowym w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co może zrobić PINB, jeżeli organ przyjął zgłoszenie dotyczące utwardzenia drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć PINB, jeśli inwestor wykonał wykop ziemny i nastąpiły punktowe osuwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy pracodawca niebędący rzemieślnikiem może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości musi na życzenie właściciela lokalu przekazać wykaz oddanych głosów nad uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób krok po kroku zakończyć z urzędu działalność wydobywczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć godziny ponadwymiarowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odpad przekładek należy kwalifikować jako opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy akumulatory wbudowane do podestów ruchomych przejezdnych elektrycznych należy uznać za akumulatory przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podesty ruchome przejezdne podlegają pod wymogi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy półprodukty przesunięte z zakładów do strefy będą materiałami czy również półproduktami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury po rencie wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaki wymiar dzienny urlopu posiada kierownik internatu zatrudniony na 8,5/30 etatu w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy Spółka powinna zgłosić rachunek kredytowy do Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownikowi można zaliczyć okres pracy na roli do stażu pracy, jeśli spełniał warunki domownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy udzielić wychowawcy świetlicy urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne