Questions and answers

Czy pracodawca może sam przetłumaczyć instrukcję maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawcom zatrudniającym pracownika można przedłożyć to samo orzeczenie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółki osobowe mogą stanowić podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja zakupu we Włoszech z bezpośrednią wysyłką i sprzedażą do Francji jest transakcją trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy udzielenie spółce pożyczki przez akcjonariusza posiadającego tylko jedną akcję podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w arkuszu ocen ucznia wpisuje się informację, że uczeń został przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie powinien znaleźć się PESEL i adres zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wszystkie świadczenia na rzecz pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z wybudowaniem kilku domów na sprzedaż, powstanie obowiązek rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zagraniczny udziałowiec musi zapłacić PCC od pożyczki udzielonej mu przez polską spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za pracę w szóstym i siódmym dniu tygodnia przysługują nauczycielowi dni wolne do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest wszczęciem postępowania w tej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi, któremu przypadło w udziale pełnienie funkcji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest właściwość urzędu skarbowego dla celów PIT, dla podatnika zamieszkałego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak długo należy przechowywać jednostkowe karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych pojedynczych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać prace egzaminacyjne słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane na zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania WIOŚ o dacie oddania instalacji do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę z nauczycielem, który od dnia zatrudnienia przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypełnić świadectwo pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy ma zastosowanie fikcja doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy, przy wypadku przy pracy, należy liczyć termin na wymierzenie kary dyscyplinarnej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakie dni pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może odbyć szkolenie okresowe BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim przypadku może nastąpić pozbawienie prawa do zasiłku za okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zleceniobiorcę w związku z korektą rozliczeń ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien uzupełnić dokument podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wpłatę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, dokonaną na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co oznacza oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, jeśli wykrył nieprawidłowość w zakresie zastosowanych wyrobów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy budowa pola do paintballa wymaga dokonania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy część tej samej działki ewidencyjnej może stanowić gminną drogę publiczną, a część drogę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dla PSZOK-u potrzebny jest operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy główny księgowy organu związku OSP posiada status pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne