Questions and answers

Czy świadczenia z zakresu chirurgii dziecięcej mogą być realizowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy ustalając moment dostawy do VAT można przyjąć datę przyjęcia zgłoszenia celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w aktach osobowych można przechowywać kserokopię informacji o nadaniu numeru PESEL dla cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w budynku wysokim i wysokościowym można stosować wentylację grawitacyjną w przedsionku pożarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w ewidencji sprzedaży podatnik zwolniony podmiotowo powinien wpisywać dane nabywców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy właściciel powinien rozebrać cały obiekt, czy wystarczy część będącą w złym stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy w przypadku zadłużenia z funduszu alimentacyjnego odliczamy dobrowolnie spłacane alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydanie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami powinno być poprzedzone wznowieniem postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w związku ze zmianą nazwy szkoły konieczny jest nowy NIP i Regon?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasadne jest wznowienie postępowania w sprawie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zasiłek celowy jest odpowiednim świadczeniem na pokrycie kosztów w mieszkaniu chronionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zmiana trasy sieci cieplnej jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zwrot opłat za kurs stanowi koszt uzyskania przychodu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zwrotu kosztów jazd lokalnych można dokonywać na podstawie kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kogo należy złożyć czynny żal za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przez okres 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe po zbyciu ich części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak amortyzować węzeł betoniarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi transportowej zagranicznej pomiędzy podmiotami polskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosuje producent papy dla usługi oklejenia papą styropianu świadczonej dla hurtowni budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie miesiące powinny być brane pod uwagę do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie są zasady zaliczenia do stażu jubileuszowego pracy w gospodarstwie rolnym właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie szkolenia należy zapewnić pracownikowi przenoszonemu na inne stanowisko i do innej grupy stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie zmiany w dokumentowaniu WDT nastąpią od 1 stycznia 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak liczyć okres zatrudnienia na potrzeby złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy liczyć hipotetyczną wartość netto, o której mowa w art. 23a pkt. 6 PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczać zajęcie komornicze na różnych składnikach wynagrodzenia i zasiłkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Jak opodatkować grunt i budynki zakupione przez przedsiębiorcę jako towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w siedmiu kontenerach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować wyciąg bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy nauczyciela po zmianie przepisów o dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie zwrotu poniesionych zastępczo przez gminę opłat za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć kartę Multisport sfinansowaną częściowo ze środków ZFŚS w przypadku ustania zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić przychód z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy konieczne są elektryczne uprawienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z VAT wynajmując mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu należności delegacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto może podpisać sprawozdanie budżetowe w samorządowej jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej rozwiązuje się stosunek pracy z dyrektorem likwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy przyznać dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi wyrównanie dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakim zakresie ZUS ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jaki sposób dokonać księgowań listy płac w związku wypłatą zleceniobiorcy zawyżonego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód uzyskany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co decyduje o tym, czy dany produkt podlega wydaniu za odpłatnością ryczałtową czy 30%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Co należy rozumieć poprzez pojęcie niezgodności treści oferty z treścią SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy burmistrz może wezwać właścicielkę do wstrzymania użytkowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy dla wydzielonego biura w budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy doliczyć do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do wyliczenia nagrody jubileuszowej należy zastosować wynagrodzenie po podwyżce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy faktura wystawiona w EURO z VAT za usługę transportową ma być również opłacona na zasadzie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy gmina prowadząca samodzielnie PSZOK ma obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy instrukcja montażu mebli jest opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne