Questions and answers

W jaki sposób zaksięgować korektę na minus faktury za energię elektryczną za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczyć podatek VAT naliczony od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie należy wyrejestrować pracownicę z umowy przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę dla instytutu badawczego w Niemczech za wydruk książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Co należy rozumieć poprzez pojęcie istotnych zmian w treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co powinien zrobić podmiot leczniczy, jeśli pomiędzy rodzicami dziecka istnieje niezgodność co do jego zaszczepienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do odprawy emerytalnej wlicza się dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dwóm opiekunkom dzieci w autobusie szkolnym przysługuje odprawa z tytułu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy Gmina może użyczyć swój teren do wykonania nasadzeń zastępczych dla innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy gmina powinna podejmować nowy regulamin wynagradzania nauczycieli w świetle zmian do Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jest dozwolone wystawianie faktur, w których cena jednostkowa będzie większa niż 2 miejsca po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od importu, jeśli towary nie stały się własnością podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można określić, że pobór wody przez biogazownię musi być mniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy można przyznać kolejne zasiłki okresowe z tytułu zawieszonego postępowania w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można rozliczyć koszty noclegu pracownika podczas delegacji na podstawie guest folio?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na gruncie postępowania podatkowego stroną jest upadły czy syndyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy rozliczać różnice kursowe od niemieckiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na postanowieniu o sprostowaniu decyzji winna być informacja, iż nie wniesiono na nie zażalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel w okresie wypowiedzenia może poinformować dyrektora, że zamierza przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy osoba na wózku inwalidzkim może być zatrudniona na piętrze, na którym nie ma dostosowanej toalety?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pielęgniarka ma uprawnienia do usunięcia wkłucia centralnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pielęgniarka może wykonywać pracę w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami mogą świadczyć usługi komercyjne ubezpieczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy polisa zawarta przez pracownika, na jego imię i nazwisko, może być kosztem pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pomieszczenia pracy mogą posiadać dostęp do światła naturalnego przez przeszklony ciąg pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy powołanie na członka zarządu fundacji powoduje powstanie obowiązku objęcia ubezpieczeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek oddać certyfikaty pracownika, które uzyskał w trakcie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca może przyznać z ZFŚS dofinansowanie do kolonii dziecka małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy regulują częstotliwość przeprowadzania kontroli okresowej maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przy sprzedaży i montażu wyposażenia dla gabinetów stomatologicznych podatnik może zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sekretarka w szkole powiatowej może być przeniesiona do urzędu gminy na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka powinna wskazać do zwrotu kwotę VAT z ostatniej zapłaconej raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż ciągnika rolniczego, odziedziczonego w spadku podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania członkom rodziny głównego wspólnika jest transakcją między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy status sprzedawcy na moment księgowania faktury przez nabywcę wpływa na jego prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła z dotacji może pokryć wynagrodzenie nauczyciela za dodatkową pracę w bibliotece szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy termin 30 dni obowiązuje wojewódzkiego konserwatora zabytków przy uzgodnieniu projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy trwały zarządca jest stroną postępowania przy pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy w momencie zakończenia umowy powstanie obowiązek wypłaty ekwiwalentu emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne