Questions and answers

W jaki sposób dyrektor szkoły organizuje powstanie rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła branżowa I stopnia może usunąć uczennice pierwszej klasy, która ma skończone 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela religii, któremu przydzielono doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli może używać pieczęci urzędowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co to są zajęcia zajęcia rozwijające kompetencje indywidualne i społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak planować urlop nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy oceniać kwalifikacje kandydatów na stanowiska nauczycielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakim wymiarze udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi pracującemu na 1/2 etatu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto może prowadzić zajęcia rytmiki w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciela należy skierować na szkolenie okresowe, jeśli przedłożył zaświadczenie z poprzedniej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy staż nauczyciela przedłuża się o nieobecności spowodowane zwolnieniami lekarskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy okres pracy najemnej można traktować jak umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na które przepisy organ prowadzący powinien powołać się przy wydaniu aktu mianowania dla nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak traktować wniosek o wycinkę 150 drzew celem wybudowania zbiornika małej retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

W jaki sposób określić przedmiot przeważającej działalności Spółki, w celu weryfikacji podstawowego PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy montaż instalacji sprężonego powietrza w budynkach podlega opodatkowaniu stawką 5,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy ustawodawca wskazuje w jaki sposób pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi PIT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy upływa termin złożenia formularza CBC-P za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ściągając quady z zagranicy podlegam pod opłatę produktową tak jak w przypadku samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Według których przepisów nauczyciel powinien realizować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak ustalić okres przebywania w Polsce obywatela Ukrainy, który posiada paszport biometryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy należy ustalić prawo do świadczenia wychowawczego ojcu i stwierdzić nienależne pobranie świadczeń przez matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy premia ustalona procentowo może być stałym składnikiem wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy określają ostateczny termin zgłoszenia wypadku od daty jego zaistnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy szkole niepublicznej trzeba wydawać decyzję o nadaniu uprawnień szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki jest prawidłowy kod dla odpadu w postaci regipsu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma transportowa, która oddaje zużyte akumulatory sprzedawcy detalicznemu powinna wpisać ten odpad do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy domy opieki społecznej prowadzone przez starostę podlegają wpisowi do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim trybie lekarz może odbyć specjalizację z drugiej dziedziny medycyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy osobę na zastępstwo należy wliczyć do stanu zatrudnienia dla potrzeb wypełnienia informacji Inf- W?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Gdzie należy przechowywać zgody pracowników na udostępnienie wizerunku ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy PIT-11 można przekazywać pracownikowi drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić Ukrainkę zatrudnioną na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy firma będzie musiała zmienić sposób zbierania odpadów komunalnych na selektywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować odpady przekazane osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy prawdą jest to, że wytwórca nie będzie ewidencjonował swoich odpadów na bieżąco w KEO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy wchodzi w życie uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na ośrodki pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne