Questions and answers

Czy zastosowanie umowy przekazu wierzytelności zamiast umowy cesji rodzi obowiązek raportowania schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zatrudnienie na podstawie mianowania może nastąpić poprzez nadanie aktu mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przypada na I i II etap edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka rozliczać VAT i podatek akcyzowy w przypadku importu alkoholu z Ukrainy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką formę opodatkowania może wybrać weterynarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT ma zastosować firma, która świadczyła usługę rozbiórki węzła wraz z wywozem złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie warunki powinien spełnić nauczyciel aby mógł być zatrudniony na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie wymogi musi spełniać szkoła aby mogła wprowadzić dziennik elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie zarządzenia wydaje w ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak liczy się wynagrodzenie za czas przepracowany w przypadku choroby pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy liczyć limit czasu pracy obiektów użytkowanych < 500 godz./rok, o którym mowa w Konkluzjach BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie pracownikowi z tytułu pracy w porze nocnej na przełomie dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać, po stronie kosztów oraz przychodów, zakup wycieczek związanych ze sprzedażą premiową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wartość nieodpłatnie wykonanego remontu korytarza dokonanego przez fundację na rzecz szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek, do którego doszło na szkoleniu, w czasie przerwy przeznaczonej na obiad?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy przydzielić nauczycielowi dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na podstawie jakich wskaźników można policzyć emisję z procesu czyszczenia maszyn olejem napędowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Od kiedy należy naliczać wicedyrektorowi dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Po jakim czasie można zatrudnić nowego pracownika na zlikwidowane stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić ewidencję księgową przedawnienia niepodjętego świadczenia przez bezrobotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co jeśli właściciel działki nie chce podpisać umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co w sytuacji w której kontrahent opłacił fakturę w innej walucie, niż ta którą ustaliły strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest poprawienie w ofercie błędnie zastosowanej w jednej z pozycji stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy garaż blaszany wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy grusza polna jest drzewem owocowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy istniejący już oddział klasowy w szkole podstawowej można przekształcić w oddział integracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy można umieścić statut na stronie internetowej szkoły przed ustosunkowaniem się do niego kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można uznać za inwestycję, której elementem jest bocznica kolejowa, za inwestycje celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można zmienić zakres czynności osobie, która jest członkiem rady pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy obywatelce Wietnamu, która posiada kartę pobytu na pobyt czasowy przysługuje świadczenie 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy polski przedsiębiorca zobligowany jest do posiadania zaświadczenia A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy poprzedni OPS powinien uchylić decyzję przyznającą prawo do ZR w związku ze zmianą miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedsiębiorca transportowy opodatkowujący przychody kartą podatkową może korzystać z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na małżonka, który przebywa w hospicjum stacjonarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy refakturowanie usług medycznych z doliczonym VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szkoła, która nie jest szkołą macierzystą nauczyciela może wypłacić mu nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy termin na zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę może skończyć się w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne