Pytania i odpowiedzi

Według jakiego klucza kwalifikować poszczególne stanowiska pracy do różnych grup szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak nauczycielka powinna zmienić placówkę, która jest jej placówką macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obowiązują terminy z ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może skorygować wypłatę wynagrodzenia chorobowego należnego pracownicy w ciąży do 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa zwalnia ze stosowania trybu konkursu ofert z art. 26 ust. 3 u.dz.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy pracownik może rozpisać wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko na dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy rozliczyć i jaki kurs zastosować w przypadku credit note związaną z reklamacją towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy produkcja nawozów organiczno - mineralnych stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Co zrobić ze środkami ZFŚS w przypadku zwolnienia ostatniego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel nauczający zdalnie ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może powołać się w wypowiedzeniu umowy o pracę na sytuację epidemiologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca, powołując się na stan epidemii, może nie wypłacać odpraw zwalnianym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy zbycie gruntu będzie stanowiło transakcję opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można utworzyć w szkole oddział integracyjny, w którym nie znajdzie się nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ukruszenia zęba to uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy OPS może ojcu dziecka udzielić informacji o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak wykazać i z jaką stawką VAT wystawić refakturę kosztów transportu na kontrahenta UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym dodatek zmianowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciel może odejść na emeryturę i otrzymać odprawę 6-miesięczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy po ustaniu zatrudnienia pracownik ma praco do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy starosta wydaje decyzje o ustaniu stanu posiadania bez tytułu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak wykazać przekazanie szpitalowi fartuchów ochronnych, które zostały nabyte w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w świadectwie pracy pracodawca musi wykazywać dni choroby pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy operat przeciwpożarowy należy potraktować jako opinię, o której mowa w art. 3 ust. 3c u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Czy składowana zanieczyszczona ziemia podlega pod zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zmiana stanowiska pracy wymaga zmiany zezwolenia na pracę cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy można uznać, że proporcja wyniosła 100% i nie trzeba dokonać korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak amortyzować maszyną wykorzystywaną w działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mały podatnik, który wybrał metodę kasową, może nadal rozliczać VAT kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pozostawienie wkładu w spółce osobowej generuje przychód po stronie występującego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż w 2020 r. lokalu, który w latach 2015-2016 był wynajmowany, podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co to jest granica istniejącego pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak należy rozumieć "inny sposób ponownego użycia olejów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego odbywa się na zasadach ogólnych, jeśli przedłoży nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych dostaw, w przypadku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zrobić korektę WDT bez fizycznego powrotu towarów do kraju wysyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można na zgłoszenie przyjąć budynek gospodarczy wraz z podcieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy art. 72 ust. 9 u.s.h.u.e. dotyczy również części instalacji tj. konkretnych źródeł emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić dyrektor szkoły jeżeli nauczyciel uważa przydział godzin za krzywdzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w arkuszu organizacyjnym dyrektor powinien wykazać nauczycieli zatrudnionych do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne