Questions and answers

Od kiedy nie przysługuje zasiłek dla opiekuna w przypadku ustalenia prawa do emerytury dla osoby sprawującej opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakim trybie należy rozpatrywać wniosek o udzielenie ulgi w zakresie opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

W jaki sposób liczyć 4-letni okres przechowywania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać przychody i koszty w związku z umową sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach nabycie udziału w garażu oraz częściach wspólnych w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić zasady archiwizacji dokumentacji w przedsiębiorstwie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć dotację dla przedszkoli niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w spółce komandytowej nieodpłatne nabycie udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy budowa 42 zbiorników na gnojownicę wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy należy wydać nowe decyzje o skierowaniu, umieszczeniu i odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa w tylko jednej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po oddaleniu skargi kasacyjnej decyzja PINB jest ostateczna i należy ją egzekwować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek przesłania kopii arkusza ocen ucznia, który 7 lat temu był jej uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie dane pracodawca może pozyskiwać od pracownika/kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jakie są dopuszczalne różnice wymiarów miedzy projektem budowlanym a wybudowanym obiektem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaki powinien być zakres projektu zamiennego do wcześniej zatwierdzonego projektu i pozwolenia na wznowienie robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak należy ocenić nauczyciela kontraktowego, który skończył staż po zmianie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak rolziczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać czas pracy prezydenta miasta i jego zastępcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca może przerwać staż i rozwiązać umowę ze stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Który GOPS jest miejscowo właściwy do wypłaty zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości uzyskać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ może udzielić osobie trzeciej informacji o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy osoba osadzona w zakładzie karnym może złożyć wniosek na świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy strona powinna złożyć nowe wnioski o zasiłek rodzinny i o zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy stronie od 1 do 9 września 2019 r. należy się świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje ojcu dziecka, który nie ma prawnie ustalonej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Do kiedy stronie przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na syna, który zakończył naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być wysokość zasiłku stałego dla osoby, która miała przyznany zasiłek okresowy z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Od kiedy opiekunowi prawnemu przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy budowa rowów przydrożnych i remont przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy dach spadowy jest dachem jednospadowym, płaskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może zatrudnić nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisać umowę o pracę z instruktorem praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły wydaje świadectwo pracy nauczycielowi, któremu wygasł stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma będąca dystrybutorem maszyn i urządzeń innych firm podlega pod u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy informacje dotyczące leków wydawanych pacjentowi przez aptekę stanowią dane wrażliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy klient instytucjonalny może złożyć reklamacje na bank do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na stanowisku pracownika socjalnego osobę z wykształceniem wyższym na kierunku psychologia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy odmówić świadczeń wychowawczych w postępowaniu wszczętym wnioskiem, który wpłynął jako drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na pełen etat może w jednym dniu pracować powyżej 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel emeryt, który nie uzyskał stopnia magistra może ubiegać się o stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS ma prawo udostępnić dane osobowe o sytuacji zdrowotnej, materialnej, bytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję zrid, skoro inwestor nie jest zarządcą drogi głównej - drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy osoba, która ma przyznany dodatek pielęgnacyjny może pobierać zasiłek pielęgnacyjny na brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu należy się świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pacjentom przyjmowanym w ramach programów lekowych należy zakładać dokumentację dot. historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne