Questions and answers

Czy szkoła musi naliczać odpis na ZFŚS pracownikowi, który odszedł na emeryturę i podjął pracę w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy treść ugody można traktować jako ustalenie opieki naprzemiennej względem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługi farmaceuty szpitalnego mogą być objęte zwolnieniem przedmiotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wobec inkasentów może być stosowany zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku przymusowego umorzenia udziałów przez zagranicznego udziałowca zastosować podatek ryczałtowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wskaźnik zwiększający należy wyliczyć oddzielnie dla oddziału trzyletniego i czteroletniego w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wykorzystanie gnojowicy wymaga pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zakup gwarancji na zakupiony pojazd obejmującej naprawy serwisowe stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zasiłek stały wypłacony za wrzesień 2019 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można finansować zawody sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż posiłków z food truck?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać akta pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie dokumenty powinien otrzymać dyrektor szkoły od rodzica dziecka uczącego się w innym państwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty powinny być dołączane do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje niewystawienia faktury VAT RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma dyrektor w zakresie wyborów do rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak określa się palność materiałów, substancji i cieczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak poprawnie przeprowadzić zgłoszenie do ZUS nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Sieńko Robert | Nieaktualne

Jak prawidłowo przedłużyć staż nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić koszty zbycia nieruchomości uzyskanej w drodze przysądzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować w księgach spółki z o.o. nabycie udziałów od wspólnika za wynagrodzeniem w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto zatwierdza listy płac w przypadku zorganizowania wspólnej obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim momencie skorygować podatek VAT od marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opisać wymóg posiadania przez wykonawcę norm ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować umowę zawartą przez lekarza ze szpitalem, w którym miałby zostać kierownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób poprawnie sformułować klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych wrażliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Z jakiej stawki należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielom praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co należy zrobić, jeśli pracodawca we własnym zakresie wykona osłonę dla posiadanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy bezumowne użytkowanie obiektu nienadającego się do użytku podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy budowa winiarni wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy decyzje o zwrocie nienależnie pobranych zasiłków stałych uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy uzupełnić przed włączeniem go do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy główna księgowa w DPS może pełnić funkcję tzw. pracownika pierwszego kontaktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy GOPS powinien dochodzić zwrotu poniesionych zastępczo opłat za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy grunt kupiony pod budowę nieruchomości finansowany częściowo z dotacji podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy Kindergeld powinno się wliczać do dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy konwersja pożyczki wraz z odsetkami obliguje spółkę do pobrania podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy korzystanie ze zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej może zastąpić mapę do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy można kumulować zajęcia przysposobienia do pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne