Pytania i odpowiedzi

Czy spółka pomimo braku fizycznej likwidacji starego wodociągu może go usunąć z ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy strefa ochrony krajobrazu jest rodzajem strefy ochrony konserwatorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy szkoła, która jest dla nauczyciela dodatkowym miejscem pracy wypłaca mu dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe, jeśli strona wycofała wniosek o objęcie dziecka posiłkiem w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy warunki określone w decyzji środowiskowej mogą być podstawą odmowy zatwierdzenia projektu robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wózek podnośnikowy można obsługiwać na wydanym przed 10 sierpnia 2018 r. zezwoleniu imiennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w przypadku najmu prywatnego kwota czynszu powinna znaleźć się na fakturze wystawionej przez wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wydać decyzję odmowną odnośnie umorzenia zadłużenia dłużnika alimentacyjnego czy zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zajęcie egzekucyjne obejmuje należności z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zapłata za mieszkanie córki nabyte od dewelopera jest traktowane jako darowizna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmianę parametrów budynku (wysokość, długość, szerokość) można traktować jako przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Do kiedy młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego powinien zdać egzamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest procedura zakładania Niebieskiej Karty na wniosek osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka powinna być szerokość korytarza w momencie kiedy drzwi pomieszczeń toalet otwierają się na korytarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaką należy przyjąć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadów o kodzie 20 02 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży domków wypoczynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie czynności powinien podjąć wójt po wydaniu dalszego tytułu egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie są wymagania prawne dla jakości wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie znaczenie ma powstanie białej listy podatników dla stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki jest symbol legitymacji szkolnej w 8-letniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy wykazać przychody i koszty ze zbycia tego środka trwałego, który podlegał amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak obliczyć próg 100 zł przy nieodpłatnych przekazaniach towaru w świetle art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak policzyć podatek od zasiłków dla osób do 26 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować zdarzenia związane z otrzymaniem środków z Funduszu Drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach przedpłaty za przejazdy zagranicznymi autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić Stopę procentową składki na ubezpieczenia wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak w świetle art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT wystawić faktury do paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę opodatkowania w przypadku wpłat, które otrzymuje usługodawca w związku z organizacją gier losowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny wynikające z przekroczeń dobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny nabywa prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego według art. 121 pkt 3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeśli pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy zamawiający powinien samodzielnie pozyskać wydruk z KRS wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne z księdzem, który rozpoczął staż w nieistniejącym obecnie gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Kto sprawdza wykonanie w istniejącym budynku warunków wynikających z decyzji komendanta wojewódzkiego straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Na czym polegają zmiany od 1.09.2019 r. w odniesieniu do dokumentów towarzyszących deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia pełnoletniego ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej grupie zawodowej powinien znaleźć się niejeżdżący samochodem pracownik zajmujący się zaopatrzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić nianię?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą rozwiązać umowę z pracownikiem, który był zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy akt urodzenia dziecka może być przechowywany w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest tożsamy z zabudową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne