Questions and answers

Czy nauczyciel przyjęty do pracy do 14 września może rozpocząć staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy SP ZOZ powinien występować o opinię o celowości inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy tapeta w stołówce pracowniczej powinna spełniać jakieś szczególne wymagania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy uczniowie szkoły ponadpodstawowej mogą na zajęcia wychowania fizycznego dojeżdżać własnymi samochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uzyskanie stopnia doktora przez nauczyciela powoduje, że można nadać mu stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy właściciel prywatnego żłobka może być jego dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wolna krystalicznie krzemionka stanowi czynnik szkodliwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata zobowiązania podatkowego lub jego części przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zatrudnianie skazanych może korzystać ze zwolnienia wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest ustanowienie przez dyrektora szkoły dyżurów międzylekcyjnych w formie rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie przepisy regulują zmiany w księdze ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie wymagania bhp musi spełniać szkolna stołówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak księgować w PKPiR wynagrodzenia dla pracowników, faktury za paliwo oraz składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy określić, czy ksiądz posiada wymagane przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi proporcjonalnie do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak wykazać nieobecność pracownika w raporcie ZUS RSA, któremu ZUS odmówił prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy dodatek funkcyjny należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy i jakie zdarzenie dyrektor powinien zgłosić do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na nieletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach przedszkole jest zobowiązane do wypłaty nauczycielowi świadczenia na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego w formie decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję, gdy osoba wniosła prośbę o zmianę ilości dni świadczonych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy osoba ze specjalizacją pedagogika społeczno-opiekuńcza ma uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie zmienić termin rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca postępuje prawidłowo w czynnościach związanych z zatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy pracownik może pracować bez zezwolenia jako doktorant na pobycie czasowym w celu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy kobieta ma prawo do wypłaty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz emerytury kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Za jakie miesiące stronie przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co może być podstawą przydzielenia nauczycielowi większej liczby godzin, niż pozwala na to pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co powinna zawierać sentencja decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej wsparcie w postaci usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do ocieplenia komina na wysokości powyżej 25 m stosuje się przepisy jak do ocieplenia elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy dziennik budowy stanowi dokument prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy faktury wystawiane kontrahentom mogą być wystawiane w innym języku niż polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwa lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej dla budynku usługowego - stolarni na terenach ZN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy kasa zapomogowo-pożyczkowa przy DPS powinna być zarejestrowana jako działalność gospodarcza i pod jakim PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest finasowanie dowozu posiłków dla dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest telefoniczne zgłoszenie wniosku o przyznanie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy możliwość zmiany systemu czasu pracy powinna wynikać z regulaminu pracy obowiązującego w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można połączyć spółkę jawną ze spółką z o.o. metodą łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy wydać kolejną informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na nowonarodzone dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacać dodatek stażowy w szkole na podstawie przedłożonych świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odliczanie VAT z faktur wystawianych przez wystawcę kart paliwowych jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ właściwy dłużnika powinien wystąpić do starosty z wnioskiem o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pielęgniarka ma obowiązek informować pacjenta i jego bliskich o stanie jego zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pielęgniarka ma prawo do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego z uwagi na odmienną ocenę stanu zdrowia pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy po likwidacji lub zawieszeniu działalności podatnik będzie musiał dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownik może żądać dni wolnych lub wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oprócz otrzymywanej premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne