Questions and answers

Czy każdy paragon z NIP musi być oddzielnie zaewidencjonowany w ewidencji VAT i plikach JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w opisanym przypadku należy dołączyć klauzulę informacyjną z art. 14 ust. 1 i 2 do zapytania ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy przyznać zasiłek stały z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest uchylenie lub zmiana zaświadczenia wydanego przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielce przywróconej do pracy po urlopie bezpłatnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy otrzymana po 1 stycznia 2019 r. przez komornika opłata od sprzedaży egzekucyjnej może podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w dzienniku papierowym wszystko należy uzupełniać ręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie aktualnie przepisy należy brać pod uwagę projektując instalacje zbiornikowe na gaz płyny do budynków innych niż mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy religia liczy się do średniej śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zgodne z przepisami jest zamontowanie w biurze bieżni do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy można zaniechać prowadzenia badań hałasu na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w skład rady uczestników scalenia gruntów może być wybrany upoważniony przedstawiciel gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy zużyte pampersy mogą być odbierane przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia nauczycielka może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy refakturowanie kosztów energii elektrycznej może następować bez posiadania koncesji na obrót energią elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest zakwestionowanie faktu zawarcia umowy w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kiedy kończy się pierwsze półrocze w przedszkolu, które jest placówką nieferyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy do jednorazowego dodatku uzupełniającego należy wliczać odprawę wypłaconą z tytułu likwidacji gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy firmy posiadające status dużego podmiotu, powinny wysyłać tę informację swoim wierzycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić PIT-8C, jeśli udziały zostały nabyte przed denominacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organizacje związkowe mogą przeprowadzić wśród pracowników anonimowy sondaż ws. mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty związane ze sterylizacją narzędzi i materiałów używanych w procesie leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skreślić z listy uczniów uczennicę, która nie uczęszcza na zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozumieć podpis na gruncie przepisów ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy system GPS może być używany przez pracodawcę do monitorowania służbowych pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w magazynie, podczas pracy pomiędzy regałami wysokiego składowania, pracownik może nosić hełm lekki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy prawidłowo skorygowano fakturę zaliczkową do 0, jeśli nie nastąpił faktyczny zwrot środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedawca może zmusić nabywcę do faktury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy za dokonanie płatności na rachunek cesyjny banku, który nie jest wskazany na białej liście grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakich wytycznych należy przestrzegać podczas prac spawalniczych w wykopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniom i rodzicom do wglądu w domu sprawdziany i inne prace pisemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy różny wygląd wystawianych faktur wpływa na integralność faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu do końca listopada przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy usługi w zakresie projektowania biogazowni mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który otrzymawszy pożyczkę od ojca, omyłkowo złożył druk SD-3 zamiast PCC-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić sprzedaż działki gminnej o powierzchni 0,0800 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy spółdzielnia może odliczyć VAT z faktury za remont drogi dojazdowej do garaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w szkole mogą funkcjonować przedmiotowe zasady oceniania, zawierające wymagania na poszczególne oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką formę powinna mieć odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającą przekształcenie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak PINB ma określić potencjalnych spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne