Questions and answers

Jak PINB ma określić potencjalnych spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kiedy sprzedaż przez fundację podczas licytacji charytatywnej może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy po utracie statusu ZPChr można zrezygnować z opieki medycznej dla pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek stały dla każdej z dwu osób w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zapłata za pompę ciepła powinna być regulowana w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uczelnia wyższa powinna rozliczać koszty ogóle wg proporcji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługa szkoleniowa powinna zostać rozpoznana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kogo przepisy Prawa atomowego rozumieją pod pojęciem lekarza kierującego i lekarza prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia fakury w grudniu, a dostawy w styczniu na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jedna osoba może być pielęgniarką oddziałową i epidemiologiczną, po pół etatu na każde z tych stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w wyniku korekty faktury usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu można zdać zaolejony granulat oraz zaolejone detale z tworzywa sztucznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy musimy ubiegać się o decyzję na przetwarzanie przed uruchomieniem testów maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy należy odliczyć podatek VAT za zakup sprzętu jeśli data sprzedaży to 30.12, a faktycznej dostawy 7.01?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy wymieniona opona staje się odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika samorządowego za 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w 2020 r. wzrosła podstawa naliczania odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z umów o dzieło należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy od 2020 r. uległy zmianie przepisy o unijnym nabyciu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta może w koncesji ustalić szerokość pasa ochronnego od drogi gminnej na 6 m zamiast 10 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zawierana przez powiat umowa dzierżawy kopiarek wraz z zapewnieniem dla nich serwisu stanowi tytuł dłużny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się Ukrainiec, aby kierować w Polsce wózkami unoszącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w przypadku okresowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje świadczenie rodzinne i 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakim wyprzedzeniem można wystawić nauczycielowi skierowanie na badania okresowe do medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak definiować pojęcie zabudowy zagrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli strona postępowania zmarła i nie odebrała kopii pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy sołtys może dzierżawić działkę od gminy, w której sprawuje mandat sołtysa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach fakturę za usługę prawną wykonaną na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy obywatelce Laosu, która posiada tylko wizę studencką przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy spółka, która niepotrzebnie zaraportowała MDR-1 jest zobowiązana do złożenia MDR-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z pracownikiem niepedagogicznym nową umowę w trakcie trwania dotychczasowej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina może swojej instytucji kultury zlecić realizację części zadań z projektu współfinansowanego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy faktury niezawierające VAT powinny zawierać adnotacje "mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który w styczniu dokonał wyboru formy opodatkowania, może ją zmienić w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Co ma zrobić inwestor, który wybudował budynek wielorodzinny za blisko lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne