Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczać VAT w ramach pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z usług tapicerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie skierowanie na badania wydać pracownikowi, który nie odbył badań okresowych z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza musi być przyznany zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kogo powinna zgłosić do CRBR spółka, której udziałowcami są dwie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dochód z umowy zlecenia do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy zapisy regulaminu wynagradzania w zakresie nagród jubileuszowych można zmienić z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak zlikwidować spółkę wodną, której aktywność trwała do 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie obszary powinny zostać oznaczone w SUiKZP jako tereny leśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przedstawiciele handlowi mogą transportować odpady złomu węglikowego zbierane od naszych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wymagana jest zgoda pacjenta do udzielenia świadczenia zdrowotnego z zakresu fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy projektowany dach będzie zgodny z zapisami planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką podstawę prawną podać w decyzji uchylającej prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy osoba spełniająca warunki do otrzymania zasiłku stałego musi się o niego ubiegać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można pracować pro bono?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wyrównać pracownikowi wynagrodzenie do minimalnej stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy akt ugody przed geodetą kończy definitywnie postępowanie rozgraniczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kto w świetle prawa powinien wykonywać czynności z zakresu ochrony danych osobowych: zarządca czy wspólnota?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne objąć ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z faktury za wyposażenie mieszkania wynajmowanego pracownikom instytucja kultury może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z windykacją należności zasadne będzie przetwarzanie daty urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak przekształcić publiczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi w zespół szkolno-przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy szkoła może wystawić opinię o uczniu na prośbę rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę z kasjerem, gdy ujawniono niedobory kasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć moment przekroczenia przez pracownika progu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obowiązek zorganizowania opieki zdrowotnej nad uczniami dotyczy również przedszkoli samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie składniki wliczane są do wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wypłacona zapomoga będzie wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uczeń ma prawo zrobić zdjęcie napisanego sprawdzianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może sprawować obowiązki przy egzaminach maturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może określić minimalną liczbę uczniów w oddziale przy pomocy aktu prawa miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak zakończyć rozpatrzenie wniosku o zasiłek stały, gdy nie jest znane miejsce pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można dowozić dzieci w wieku przedszkolnym busem i finansować dowóz z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy sprecyzować zmiany do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne