Questions and answers

Jak wykazać zakup makulatury w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usłudze wykonania przyłącza kanalizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przy zapłacie pierwszej raty za samochód ciężarowy należy zapłacić za pomocą split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu przekazanego z leasingu na cele prywatne podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jako kto i którą kartę sporządza gmina, jeśli jest ona właścicielem PSZOK i ten PSZOK prowadzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić w zakładzie pracy mniej korzystne postanowienia regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przeniesienie długu niesie ze sobą konsekwencje podatkowe w spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien przeprowadzić test zgodności odpadu skierowanego na składowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy naprawa w ramach gwarancji wykonana przez kontrahenta białoruskiego stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy obowiązek oznaczenia rodzaju towaru lub usługi spoczywa wyłącznie na sprzedawcy, czy również na nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zatrzymaną przez odbiorcę kwotę tytułem gwarancji należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dopuszczane jest księgowanie przychodów z tytułu transportu razem z przychodami ze sprzedaży produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać koszty pośrednie na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy zaksięgować fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy przy odbudowie budynku stodoły wymagana jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jaka jest odległość przewodu kominowego z blachy ocynkowanej od zewnętrznej krawędzi okna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy po zmianie przepisów należy ponownie przeprowadzić postępowanie administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak powinien wygladać prawidłowo sprządzony zakres obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób przyjąć do instalacji zderzaki samochodowe od mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organy nadzoru budowlanego mogą zajmować się kwestiami dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy weszło już w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Do kiedy pracownik ukraiński może pracować legalnie w Polsce w przypadku zmiany miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy kompost niespełniający wymagań (19 05 03) podlega zabezpieczeniu roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury od krajowego dostawcy z miejscem dostawy w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podwykonawca może pozostawiać odpady poprodukcyjne firmie Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do powierzchni zabudowy wlicza się docieplenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak długo można domagać się należności z nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy organ powinien wywłaszczyć działkę PKP, jeśli nie przebiega na niej linia kolejowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy konstrukcyjny dostęp obsługującego do strefy niebezpiecznej wyklucza maszynę z zużycia przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy gmina może zgłosić starostwu informację o usuniętych wywrotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania zastosować do dochodów uzyskiwanych w 2019 r. w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy bank powinien potrącić składkę zdrowotną z zagranicznej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty 50% VAT z faktury, jeżeli szkoda była likwidowana z OC sprawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła przychód z odsetek od lokaty bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy wypłacie środków pieniężnych po procesie likwidacyjnym udziałowcowi należy pobrać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć powiat w związku ze zgłoszeniem likwidacji szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę z nauczycielem w trakcie toczącego się przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ prowadzący powinien co roku podejmować uchwałę w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypełnić akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do odbywania stażu nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie dokumenty z akt osobowych należy wydać żonie zmarłego pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy fundacja, która powołała do życia szkołę niepubliczną specjalną, jest osobą prowadzącą szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka powinna być procedura przeprowadzenia głosowania podczas dokonywania oceny pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać pracownik niepedagogiczny, który planuje przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich sytuacjach szkoła branżowa powinna występować o zgodę na założenie kierunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywał 3 dni na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo dokonać aktualizacji kwoty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne