Questions and answers

Kiedy przysługuje dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto decyduje o numeracji porządkowej lokali powstałych w wyniku przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na jaki czas wydawana jest zgoda dyrektora na edukację domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Od kiedy nauczycielka może kontynuować staż przeniesiony z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Od kiedy OPS powinien przyznać dodatek na internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Pod jakimi kodami zakład zajmujący się montażem i produkcją "mikro" transformatorów powinien oddawać wytworzone odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Po jakim czasie niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim kodzie szkoła powinna przekazać zużyte książki i podręczniki do skupu surowców wtórnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakim przypadku ma zastosowanie art. 188 w zakresie ust. 3 i 4, a w jakim przypadku art. 205 i 206 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany nazwy szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien określić warunki wypłacania pracownikowi dodatku za sprzątanie biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który w tym samym miesiącu otrzymał wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie finansowe w przypadku ogłoszenia likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jakiego rachunku jednostka budżetowa powinna odprowadzać VAT należny na rachunek urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy bonifikaty 99% należy udzielić innym dokumentem (decyzją, postanowieniem, zaświadczeniem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy budowa skateparku wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy firma, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, może wynajmować wydzielony pokój na cele mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gaz HFO-1234ze podlega raportowaniu - opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek wyłapywania dzięciołów z prywatnej posesji, które niszczą elewację domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy gmina może przenieść mieszkańca do innego DPS, w tym do placówki prywatnej, na wniosek mieszkańca lub za jego zgodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy jednomiesięczne bezpośrednie zatrudnienie po robotach publicznych wlicza sie do limitu umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kapitał zapasowy przekazany spółce przejmującej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty związane z podróżą służbową wspólnika spółki jawnej można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwota uzyskana przez odchodzącego ze spółki wspólnika stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można rozbudować budynek w stronę granicy działki oraz w stronę podwórka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy na czas trwania remontów dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia i odpracować je w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy odmówić świadczenia dobry start w postępowaniu wszczętym wnioskiem, który wpłynął jako drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze od momentu urodzenia dziecka przez nieletnią córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na samodzielne wyjścia ucznia ze szkoły po zajęciach lekcyjnych może wyrazić zgodę tylko jeden rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi powracającemu należy udzielić urlopu uzupełniającego po okresie wakacji szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niewstawianie faktur powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpady, które trafiają do hali pakowania należy uwzględnić przy obliczaniu zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odsetki od kredytu na nabycie udziału spółkowego stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od umowy zlecenia mogę opłacać tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy paczkomat usytuowany na betonowej płycie wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może podać leki bez zlecenia lekarza tylko w jednostkach ratownictwa medycznego czy w każdym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy PINB może zalegalizować obiekt będący z złym stanie technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownik może zostać objęty indywidualnym rozkładem czasu pracy na kilka dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedstawione zapisy zawarte w regulaminie dotyczącym monitoringu stosowanego w szkole są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy pracach związanych z konserwacją urządzeń i maszyn należy posiadać odpowiednie, poświadczone kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych dolicza się do dochodu przy ustalaniu odpłatności za pobyt w ŚDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ubezpieczenie podróżne prezesa może być kosztem podatkowym spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udostępnienie opinii wójta oraz izby rolniczej stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne