Questions and answers

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie stawki podatku od nieruchomości należy zastosować do gruntów Bp i Ba należących do osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przyjąć za podstawę do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy ewidencjonować materiały jednorazowe, wykorzystywane przy świadczeniu usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy klasyfikować wydatki poniesione na wydanie opinii biegłego sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy rozliczyć świadczenia otrzymane od spółki matki pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych nieodpłatnie przejętą sieć wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować wystawioną w kwietniu fakturę za wynajem hali, jeżeli najem będzie odbywał się w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, gdy zgłoszone roboty nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć diety w przypadku podróży do dwóch krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć pensję dyrektorską z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć w Polsce norweskie dochody z tytułu wypłaty wdowiej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych SP ZOZ wyksięgowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wyksięgować zużyty sprzęt AGD z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczyć pomoc publiczną w przypadku zwolnienia z podatku rolnego gruntów RIVa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jak Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien zaksięgować zwrot wpłaconej kary wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Kogo w trybie podstawowym w wariancie II zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kto ponosi koszty wykonania badań oraz działań naprawczych w stosunku do zanieczyszczonej powierzchni ziemi i gleby?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Który organ powinien wypłacać świadczenie 500+ do czasu prawomocnego wyroku w sprawie rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów następuje kwalifikacja urządzeń jako urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje urlop nauczycielowi przechodzącemu z placówki nieferyjnej do feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać przeprowadzony konkurs na funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zmusić pracownika, któremu kończy się umowa o pracę, do oddania telefonu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób zwrócić zabezpieczenie roszczeń poprzedniemu prowadzącemu instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać koszty pokryte z otrzymanych dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za jaki okres niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi zatrudnionemu w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy alimenty podlegają odliczeniu przy ustalaniu dochodu w sprawach o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy budowa antenowych konstrukcji wspornych oraz instalacji radiokomunikacyjnych jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły samorządowej może samodzielnie zwierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi lub firmami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy firma z UE nieposiadająca adresu w Polsce może wystawić dokument EDPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gminą właściwą do przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest gmina obecnego miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy i w jakiej formie należy prowadzić dziennik operacyjny dla stacji transformatorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy kaucja za zregenerowane głowice, która widnieje na fakturze oprócz zakupionych towarów, jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy komandytariusz, który wystawił fakturę na rzecz spółki, z której wystąpił, jest nadal podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest wykazanie w JPK prawidłowych danych na fakturze pierwotnej na podstawie otrzymanej noty korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy czekać, aż decyzja GINB będzie prawomocna, by inwestor mógł ją zaskarżyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy narodowość mieści się w katalogu szczególnych kategorii danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy na użytkach Ls można zatwierdzić projekt robót geologicznych na wykonanie indywidualnego ujęcia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy obecnie istnieją podstawy do zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy odległość placu zabaw od wjazdu do garażu zamkniętego dotyczy również wyjazdu awaryjnego z garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy OPS powinien uregulować fakturę dotyczącą płatności za pobyt strony w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% VAT przy refakturowaniu usługi transportu towaru z Ukrainy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik świadcząc usługę w zakresie udrażniania rur może zastosować stawkę ryczałtu 5,5% czy 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy powołując na stanowisko sygnalistę i hakowego należy ich skierować na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne