Questions and answers

Kiedy należy ująć maszynę w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek skorygowania wypłaty o składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy sprzedawca który przekształcił się z działalności w spółkę z o.o. powinien wystawić faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę na aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Od kiedy matce przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję dotyczącą skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakiej deklaracji rozliczyć noty kredytowe i debetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób wykazać w bilansie jednostkowego sprawozdania finansowego udziały wyceniane metodą praw własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym miesiącu w deklaracji VAT-7 możliwe jest ujęcie kwot podatku naliczonego dotyczącego korekt z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik jeżeli nie zaewidencjonował na kasie fiskalnej sprzedaży dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co z brudną wodą z wiader pań sprzątających, które myją podłogę na hali produkcyjnej, warsztatach oraz w biurach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy art. 67d Ordynacji Podatkowej znajdzie zastosowanie do umorzenia należności z tytułu pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy bank może odmówić zwrotu zasiłku stałego wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bank może pobierać od konsumentów opłatę za zamknięcie przez klienta rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy dochód z umowy zlecenie za grudzień 2017 r. należy uwzględniać do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien był wystawić mandat na instytucję, czyli Dzienny Dom Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwe rozwiązanie o pracę z nauczycielem mianowanym na wniosek nauczyciela bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kotłownia, na którą składają się dwa kotły gazowo-olejowe każdy o mocy 1,95 MW podlega pod standardy emisyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kurator ustanowiony dla spółki z o.o. w trybie art. 42 k.c., może reprezentować spółkę w postępowaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mogę zobowiązać zakład do przesyłania pomiarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można korygować fakturę zaliczkową do zera i wystawić nową fakturę końcową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nadbudowa będzie możliwa, gdy budynek jest zlokalizowany 2 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy na instytucji ciąży obowiązek opodatkowania przekazanych gościom festiwalowym bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy przekładać całe zgłoszenie wraz w pomiarami, czy tylko informację, że wpłynęło zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na zasypanie nieczynnej od 10 lat studni wymagane jest pozwolenie na likwidację tej studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy opłata skarbowa powinna zostać przekazana, z uwagi na wskazanie wójta gminy jako nowego organu rozpatrującego sprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, gdy decyzja środowiskowa jest z 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może pobierać opłatę od pracownika za wypłatę gotówkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownikowi pracującemu w nocy od 22.00 do 10.00, który kończy pracę w święto, należy udzielić innego dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na pół etatu, który uczestniczył w 8-godzinnym szkoleniu, ma prawo do rekompensaty za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy producent części samochodowych może być objęty zwolnieniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy przepisy ochrony środowiska zawierają definicję pyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż używanych telefonów pracownikom rodzi konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy SPZOZ musi zakupu szczepionek dokonywać z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy ukształtowanie organizacyjne OPS można uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umowy zawierane przez kierownika GOPS muszą mieć kontrasygnatę skarbnika gminy lub głównego księgowego GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy upgrade programu komputerowego należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługa budowlana na rzecz osoby prywatnej musi zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługa związana z organizacją polowań jest usługą łowiecką i może zostać opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne