Questions and answers

Czy zapewnienie miejsc postojowych powinno być wyliczane od powierzchni użytkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy zapłata na inny numer rachunku, niż na białej liście spowoduje utratę prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zbywca lokalu traci automatycznie członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, czy musi napisać wniosek o skreślenie go z listy członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Gdzie powinna płacić składki ZUS Polka, która mieszka w Niemczech i codziennie do pracy dojeżdża do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Ile dni urlopu w 2019 r. należy się pracownikowi administracji, który rozpoczyna pracę w listopadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile wynoszą koszty obsługi świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie wskazanej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość miejsc postojowych rozłożonych na dwóch działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką datę ważności należy przyjąć do badań okresowych, które zawierają tylko miesiąc i rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką kategorię archiwalną należy nadać protokołowi z przeprowadzonego zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczonych usług informatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak brzmi interpretacja salda konta 490?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie dokumenty w związku z przejściem pracownika na zasiłek chorobowy z ZUS powinien złożyć pracodawca, a jakie pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie informacje należy przekazać pracownikowi w okresie wypowiedzenia, przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie obiekty można budować w odległości 100 m od wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie okresy pracy należy wliczyć nauczycielowi do stażu, aby mógł otrzymać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki może być maksymalny okres przechowywania nagrań z obrad sesji rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki opis na fakturze zastosować do usług naprawy samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyliczyć zaległy urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nadgodziny pracowników, którzy bezpośrednio po wyświadczonej pracy wyruszają w delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć zapis w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczący umarzania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się marynarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić godziny pracy woźnego, który jest zatrudniony na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić wymiar czasu do przepracowania w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować cesję leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych ze spółki z o.o. do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą oraz zwrot auta w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy firma zatrudniająca poniżej 50 pracowników zobowiązana jest do zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób można zmienić użytek wody płynące na inny użytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kiedy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy może ponosić odpowiedzialność karną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług hotelowych i prania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentacji medycznej ucznia z jednej szkoły do drugiej w przypadku zmiany szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto w imieniu powiatu uzgadnia ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na czym polega określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w oparciu o zapisy UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Na jakie badania pracodawca powinien skierować pracownika, aby mógł on obsługiwać podest ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Majer Roman | Nieaktualne

Na jakiej podstawie i zasadach można mienie ruchome przedstawić do likwidacji lub sprzedaży w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Od jakiej daty można wypłacać wynagrodzenie opiekunowi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Po jakim czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Przez jaki czas należy archiwizować umowy o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Przez jaki czas należy przechowywać dokumentację zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W deklaracji za który miesiąc spółka może odliczyć zapłacony do urzędu celno-skarbowego podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim terminie nauczyciel, który rozpoczął staż w połowie września powinien go ukończyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód osobom zobowiązanym do odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób skorygować błąd na nocie księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ustalić tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego - ucznia branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co ile lat wykonuje się w gminie spis z natury i w jakim czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Co należy zrobić, by uzyskać pozwolenie na użytkowanie na budynek wybudowany w 1999 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Co powinien zawierać wewnętrzny dokument dotyczący usuwania danych ze strony BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy archiwalne księgi meldunkowe i karty ewidencyjno–adresowe należy traktować jako rejestr mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bank może pobierać od konsumentów prowizję za wypłaty gotówkowe powyżej wskazanej przez bank ilości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy dzierżawa gruntów rolnych przez podatnika VAT podlega zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firmy świadczące usługi asenizacyjne mają obowiązek posiadania numeru rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina winna uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych posadzonych w okresie przedwojennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych ma obowiązek przeprowadzać audyty w spółce w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy istnieją wytyczne dotyczące miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji wydanej przez RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy jest określony konkretny termin, w jakim powinna odbyć się rozmowa kwalifikacyjna na nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne