Questions and answers

Kiedy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy może ponosić odpowiedzialność karną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług hotelowych i prania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentacji medycznej ucznia z jednej szkoły do drugiej w przypadku zmiany szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto w imieniu powiatu uzgadnia ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na czym polega określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w oparciu o zapisy UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Na jakie badania pracodawca powinien skierować pracownika, aby mógł on obsługiwać podest ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Na jakiej podstawie i zasadach można mienie ruchome przedstawić do likwidacji lub sprzedaży w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Od jakiej daty można wypłacać wynagrodzenie opiekunowi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Po jakim czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Przez jaki czas należy archiwizować umowy o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Przez jaki czas należy przechowywać dokumentację zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W deklaracji za który miesiąc spółka może odliczyć zapłacony do urzędu celno-skarbowego podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim terminie nauczyciel, który rozpoczął staż w połowie września powinien go ukończyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód osobom zobowiązanym do odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób skorygować błąd na nocie księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ustalić tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego - ucznia branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co ile lat wykonuje się w gminie spis z natury i w jakim czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Co należy zrobić, by uzyskać pozwolenie na użytkowanie na budynek wybudowany w 1999 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Co powinien zawierać wewnętrzny dokument dotyczący usuwania danych ze strony BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy archiwalne księgi meldunkowe i karty ewidencyjno–adresowe należy traktować jako rejestr mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bank może pobierać od konsumentów prowizję za wypłaty gotówkowe powyżej wskazanej przez bank ilości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy dzierżawa gruntów rolnych przez podatnika VAT podlega zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firmy świadczące usługi asenizacyjne mają obowiązek posiadania numeru rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina winna uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych posadzonych w okresie przedwojennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych ma obowiązek przeprowadzać audyty w spółce w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy istnieją wytyczne dotyczące miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji wydanej przez RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy jest określony konkretny termin, w jakim powinna odbyć się rozmowa kwalifikacyjna na nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy kandydat z tytułem magistra na kierunku zarządzanie i marketing posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy lokal, który był wynajmowany w celach prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu przy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można dokonywać płatności za fakturę z częściowym pominięciem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można ponownie przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nadzór autorski może być traktowany jako zamówienie podobne w stosunku do zamówienia na dokumentację projektową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy nauczyciel musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w egzaminie w czasie swoich ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obywatel Białorusi może ubiegać się o 500+ na dziecko w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy obywatel Wielkiej Brytanii powinien uzyskać kartę pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od 07.09.2019 r. możemy przyjmować odpady zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy od zakupu żarówek w celu zorganizowania w firmie "dnia pojazdu elektrycznego" można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik dokonujący importu towarów, musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać ponownej rejestracji VAT-R, jeśli wystawił faktury jako podmiot niezarejestrowany do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownicy przysługuje jej dzień wolny od pracy na pogrzeb wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę na czas określony (33 dni) po odbyciu stażu pracy przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przebywanie w areszcie śledczym stanowi podstawę do uchylenia prawa do świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne