Questions and answers

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać pedagoga do realizacji doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy grunty dwóch spółek wodnych mogą na siebie nachodzić?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy inwestor może skorzystać z prawa rozbudowy istniejącego siedliska, skoro nie jest właścicielem obu działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przy wykonywaniu odwodnienia jezdni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można wypłacać diety osobie na samozatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą w przypadku skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy na fakturze konieczne jest wskazanie danych podopiecznych lub rodziców podopiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od czynszu najmu, który stanowił część zapłaty za maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy zmienić załącznik graficzny i dostosować do decyzji WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy obniżenie ceny za WDT na podstawie ugody sądowej stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy oceny ryzyka zawodowego można dokonywać dowolnie wybraną metodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy odpad o kodzie 15 02 02* można zakwalifikować jako odpady z wypadku, czy tylko odpady o kodzie 16 81 01*?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy okresem rozliczeniowym w przypadku nauczycieli jest tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może zatwierdzić dokumentację bez wygaszenia koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy pracownik GOPS musi złożyć wniosek o przyznanie odprawy i dokument, że nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi, którego nieświadczenie pracy jest usprawiedliwione należy obniżyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy produkcja wyrobów oznaczonych kodem CN34031910 korzysta aktualnie ze zwolnienia z podatku akcyzowego po zmianie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedstawicielstwo niemieckiej spółki jest opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przejście przez nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia przerywa jego zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy dotyczące tworzenia sieci szkół dotyczą również centrów kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne dla macochy na dziecko, którego ojciec biologiczny żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy regulamin nagradzania ma być integralną częścią regulaminu wynagradzania pracowników instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy są wytyczne dla kotłowni węglowych dotyczące komina?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może odmówić pracy w zespołach spisowych przy inwentaryzacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółdzielnia będzie miała prawo do odliczenia VAT od zakupu pojemników na śmieci wg proporcji sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy staż cząstkowy na SOR może być realizowany wyłącznie poprzez system dyżurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uczeń nieklasyfikowany na półrocze z powodów usprawiedliwionych musi zdawać egzamin klasyfikacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy uczeń z niepełnosprawnością podczas wycieczki szkolnej powinien mieć przyznanego dodatkowego opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy udostępnienie powierzchni magazynowej oraz nieodpłatne ogrzanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy urzędnik sądu rejonowego za pracę w niedzielę powinien otrzymać dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wartość umorzonych zobowiązań generuje przychód z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w opisanym przykładzie należy dokonać anonimizacji wskazanych w decyzjach administracyjnych danych osobowych stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej uzyskują przychód w przypadku likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydruk księgi uczniów zawierający wszystkie niezbędne dane można uznać za tradycyjną formę prowadzenia księgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wystawione upomnienie na kwotę 15 zł jest zgodne z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy za 3 dni urlopu uzupełniającego nauczycielce przysługuje średnia urlopowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za czas przebywania nauczyciela na urlopie bezpłatnym należy naliczyć mu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne