Questions and answers

Czy OPS ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może zatwierdzić dokumentację bez wygaszenia koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy pracownik GOPS musi złożyć wniosek o przyznanie odprawy i dokument, że nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi, którego nieświadczenie pracy jest usprawiedliwione należy obniżyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy produkcja wyrobów oznaczonych kodem CN34031910 korzysta aktualnie ze zwolnienia z podatku akcyzowego po zmianie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedstawicielstwo niemieckiej spółki jest opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przejście przez nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia przerywa jego zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy dotyczące tworzenia sieci szkół dotyczą również centrów kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne dla macochy na dziecko, którego ojciec biologiczny żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy regulamin nagradzania ma być integralną częścią regulaminu wynagradzania pracowników instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy są wytyczne dla kotłowni węglowych dotyczące komina?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może odmówić pracy w zespołach spisowych przy inwentaryzacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółdzielnia będzie miała prawo do odliczenia VAT od zakupu pojemników na śmieci wg proporcji sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy staż cząstkowy na SOR może być realizowany wyłącznie poprzez system dyżurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uczeń nieklasyfikowany na półrocze z powodów usprawiedliwionych musi zdawać egzamin klasyfikacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy uczeń z niepełnosprawnością podczas wycieczki szkolnej powinien mieć przyznanego dodatkowego opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy udostępnienie powierzchni magazynowej oraz nieodpłatne ogrzanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy urzędnik sądu rejonowego za pracę w niedzielę powinien otrzymać dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wartość umorzonych zobowiązań generuje przychód z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w opisanym przykładzie należy dokonać anonimizacji wskazanych w decyzjach administracyjnych danych osobowych stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej uzyskują przychód w przypadku likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydruk księgi uczniów zawierający wszystkie niezbędne dane można uznać za tradycyjną formę prowadzenia księgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wystawione upomnienie na kwotę 15 zł jest zgodne z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy za 3 dni urlopu uzupełniającego nauczycielce przysługuje średnia urlopowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za czas przebywania nauczyciela na urlopie bezpłatnym należy naliczyć mu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy z uwagi na kolejne dostarczone zwolnienie chorobowe należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy żonie przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile egzaminów w zaocznej szkole policealnej może odbyć się maksymalnie w jednym dniu danej sesji egzaminacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potraceń dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w placówce wsparcia dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka metoda kalkulacji cen powinna mieć zastosowanie przy przesunięciu pomiędzy zakładem pozastrefowym i strefowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć szpital po otrzymaniu od RPP pisma o stwierdzeniu naruszenia przez ten szpital praw pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie informacje dotyczące monitoringu w szkole powinny zostać zapisane w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie konta kosztowe należy wprowadzić do ewidencji w szkole rolniczej z pracownią nauki praktycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła nauczać języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wystawiać certyfikaty MEN w formach pozaszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki organ zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak nabywca po 2 latach ma wykazać odwrotne obciążenie, bo okazało się że podwykonawca utracił zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy przysługującej pracownikowi socjalnemu w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak określić koszty uzyskania przychodu przy aporcie składników przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien przebiegać mechanizm aktualizacji podstawowej kwoty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura zwrotu nienależnie pobranej przez dyrektora szkoły podstawowej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne