Questions and answers

Czy koszty uzyskania przychodu z działalności podstawowej są zaliczane do źródła zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje udzielenie pożyczki spółce cywilnej przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki symbol KŚT należy przypisać pralce zakupionej do prania odzieży roboczej pracowników oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy rekompensata za opóźnienie w płatności u pierwotnego dłużnika podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z czego wynikają zasady wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dochód do stypendium szkolnego, który zmienił się z powodu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w przypadku ogłoszenia przestoju w zakładzie pracy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy regulują odbywania kwarantanny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak stosować ulgę na złe długi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka dla zakładu produkującego paszę i koncentraty dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdów do pracy należy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie kwalifikacje wymagane są od sekretarza gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jeśli dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym z dwóch powodów, to powinna zostać wpisana do CRBR dwa razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki z o.o., której wspólnikami są spółki niemieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usług elektronicznych na rzecz podmiotów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną należy dokonać korekty VAT przenosząc lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak połączyć zajęcia z informatyki w dwóch różnych oddziałach szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy należy wykazać w ORD-U za 2019 r. umowę pożyczki zawartą z nierezydentem w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zakwalifikować zakład przetwarzania odpadów o zdolności przyjmowania 10 Mg/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Ile lat przechowuje się dokumentację po badaniach wykonanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej może być pomniejszony z powodu czasowej nieobecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy firma ma obowiązek przekazywać informacje zgodnie z art. 304 ust. 1 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość badań jakości i ilości ścieków bytowych odprowadzanych do cieku wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w budynku o innej funkcji (np. usługowej) nie mogą powstawać ścieki bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy rozumieć okresowe badania jakości wody studziennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie uzupełniającym należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób skierować pracownika na kwarantannę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie inspekcje i kontrole mają miejsce na budowie w trakcie jej trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo opiniować arkusze organizacyjne w sytuacji epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w klasach trzecich można zmniejszyć ilość oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie informacje pracodawca może uzyskać od kandydata do pracy w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie decyzje w sprawie wynagrodzeń nauczycieli powinien podjąć dyrektor szkoły w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pracownikowi powracającemu po długiej chorobie można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można zbierać odpady o kodzie 18 02 07*?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaką wysokość zabezpieczenia roszczeń należy ustalić dla odpadów tworzyw sztucznych 07 02 13 i 07 02 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w systemie pracy zmianowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy operaty przeciwpożarowe winny być dostosowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak w obecnej sytuacji postępować z maseczkami ochronnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podsumowanie wartości VAT na fakturze może różnić się od sumy wartości jednostkowych kwot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie decyzje można wydawać w związku z epidemią COVID19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy terminy przewidziane w ustawie Prawo budowlane są zachowane czy zawieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy inwestor powinien dołączać dodatkowe rysunki planowanej inwestycji - budowy wagi samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można sprawdzać kompletność wniosków oraz wzywać do usunięcia stwierdzonych braków i określać termin ich usunięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy montaż dodatkowego dystrybutora ON TIR i modułu AdBlue na istniejącej wysepce stacji paliw jest rozbudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi należy uzupełnić wynagrodzenie brutto do wysokości minimalnego, jeśli przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy na podstawie uchwały o wydzierżawieniu nieruchomości można zawrzeć tylko jedną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne