Questions and answers

Czy można refakturować na drugiego właściciela koszty odsetek bankowych i prowizji bankowych notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można uznać budynek jako parterowy z poddaszem nieużytkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można użyć suwnicy do podniesienia materiału o nieustalonej masie oraz sposobie zamocowania go do podłoża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela wspomagającego do 30 czerwca zatrudnionego dla ucznia w klasie VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nagrody dla pracowników generują po ich stronie przychód i podlegają składkom na ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o opłacie zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wypłacić diety za cały czas wyjazdu, jeżeli uległ on wydłużeniu z powodu stłuczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel jednostki feryjnej ma prawo do urlopu wypoczynkowego w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy niewłaściwe wypełnienie JEDZ zawsze skutkuje koniecznością jego poprawiania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy obsługa prawna związana z odzyskaniem odszkodowania może być uznana za podatkowy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oddział dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami może przekraczać 5 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odmowa przyjęcia faktury korygującej z powodu likwidacji działalności gospodarczej przez najemcę jest zasadna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy opiekuna samorządu uczniowskiego może wybierać tylko rada samorządu uczniowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy OPS ustalając dochód rodziny powinien kwotę netto pomniejszyć o składkę PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osadzony zatrudniony w firmie produkcyjnej na podstawie skierowania ma prawo do większych porcji żywnościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba, która zajmuje się sprzedażą złomu i węgla od stycznia 2020 roku musi przejść na VAT miesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia można delegować do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pobór wody ze studni głębinowej do nawadniania boisk sportowych wymaga sporządzenia oceny wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy polska spółka może dokonać sprzedaży waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły na kolejny rok jest możliwość jego modyfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcia pracowników na dyskietkach wykorzystywanych w systemie elektronicznego ewidencjonowania czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy producent może przekazać odbiorcy nieskończoną maszynę, prototyp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przekazanie urządzenia do badania poziomu cholesterolu placówkom medycznym należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły dla ucznia 8 klasy szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rachunek bankowy banku powinien być umieszczony na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy radny może nie brać udziału w głosowaniu, gdy jest obecny na sesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy strony mogą zmienić termin płatności zawarty na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkolenie okresowe może być prowadzone jednocześnie dla pracowników kilku pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy ścieki odprowadzane z oczyszczalni to ścieki bytowe czy ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji dane kontaktowe inspektora ochrony danych powinny się znaleźć na stronie internetowej korporacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w pasie wolnego terenu można lokalizować urządzenia techniczne takie jak agregat prądotwórczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego można wyodrębnić internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkole mistrzostwa sportowego mogą funkcjonować oddziały sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkoleniu ogólnym pracownik może uczestniczyć cztery tygodnie po szkoleniu wstępnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wszyscy pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole powinni być objęci oceną pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej można postawić farmę fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego można nauczycielowi zmienić wysokość wymiaru pensum na skutek wprowadzonej uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy zajście WDT zależy od tego, kiedy prawo do dysponowania towarem przechodzi na kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zaległy zasiłek chorobowy powinien być potraktowany jako dochód do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne