Questions and answers

Jak płacić wynagrodzenie dla nauczyciela, który dostarczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Na ile dzieci w rodzinie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały w związku z ustaleniem prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Co to znaczy, że umowa dzierżawy musi mieć formę aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy budowa PSZOK-u wymaga przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dochód z tytułu prac dorywczych należy uwzględnić do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy do wypłaconych nagród pieniężnych należy zastosować koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma, która wywozi nieczystości płynne wozem asenizacyjnym powinna się wpisać do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy kierownik OPS musi składać coroczne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwy jest zwrot zapłaty metodą podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy należy przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy obliczając dochód do świadczeń z pomocy społecznej uwzględnić emeryturę męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy obywatelowi Ukrainy zatrudnionemu na stanowisku nauczyciela należy zaliczyć staż pracy nabyty na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odręczne dopisanie na fakturze informacji o duplikacie i dacie duplikatu jest błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy okres urlopu macierzyńskiego wykraczający poza świadectwo pracy można wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie aportu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy prowadzenie prac serwisowych, testów technologii spawalniczych lub pokazów wymaga dodatkowych szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy szkoła powinna co roku na piśmie informować nauczycieli o obowiązujących ich pensum dydaktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego w czasie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wypłacać fundusz alimentacyjny wierzycielce, gdy nie wykazano, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile powinna trwać godzina zajęć rewalidacyjnych indywidualnych i grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna utworzenia domu słuchacza przy placówce publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wykonania instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji stalowej znajdującej się na działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak często podmioty publiczne powinny dokonywać audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak definiować Koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich formalności należy dochować przy rozwiązywaniu umowy o pracę nauczycielki po urodzeniu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa wdrażająca RODO do przepisów dotyczących pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jaki wymiar zatrudnienia powinien mieć nauczyciel zatrudniony na podstawie dodatkowej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat przez kilkanaście miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy uznawać kolejne okresy zatrudnienia do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować usługi montażu mebli, wizualizacji na budynkach, zabudowy targowej na rzecz kontrahenta z Hong Kongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczane dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć dochód kwalifikowany z autorskich praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy zamawiający może wyznaczyć stronie postępowania nowy termin załatwienia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakim programie i według jakiej metodyki zamodelować transgraniczne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób opodatkować odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy nie jest w stanie ustalić przedmiotu pisma zatytułowanego jako skarga?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Misiejko Adrian | Aktualne