Questions and answers

Czy zawał serca krótko po rozpoczęciu pracy jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zespół końskiego ogona stanowi uraz w rozumieniu przepisów dot. wypadków przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmienić wysokości zasiłku stałego, jeśli kwota zmiany zasiłku pielęgnacyjnego nie przekroczyła 10% kryterium?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Ile wynoszą koszty obsługi od każdej decyzji wydanej w sprawach świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka powinna być odległość pomiędzy stanowiskami pracy na linii montażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką stawką VAT objęty jest montaż systemów kanalizacyjnych i wodnych w budynku mieszkalno-użytkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaki akt powinien określać ceny usług komercyjnych spzoz świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakie są zasady udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak liczyć okres korekty w przypadku lokali użytkowych, jeśli w momencie sprzedaży nie upłynie pełnych 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić, czy mamy do czynienia z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować nagrody i upominki wręczane członkom koła wędkarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować zakup usługi wirtualnego biura od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać opcje walutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychody po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak udokumentować i obciążyć dostawcę maszyny usługą montażu części w maszynie, dokonaną w jego imieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż towarów poza UE, jeśli firma spedycyjna nie wystawia dokumentów IE-599?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaklasyfikować zwrot kosztów udzielonej dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować rozwiązanie rezerwy i wypłatę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować wypłaconą odprawę pośmiertną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy znowu przysługuje urlop dodatkowy dla pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe po dokonaniu odbioru częściowego robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kto powinien zmienić decyzję w związku ze zmianą wysokości świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jakiej podstawie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych uznawany jest za właściciela dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Osoba z jakim wykształceniem może być zastępcą kierownika referatu Urzędu Stanu Cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość opłaty za emisję gazów i pyłów za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zmienić system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wykazać w ewidencji lokale, które do czasu znalezienia nabywcy są wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Co dzieje się w przypadku niewypłacenia w całości kwoty odpisu ZFŚS przypadającego na rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, w której wykonawca wniósł wadium nie składając oferty w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Banasik Paweł | Aktualne

Co oznacza określenie "nowych" koryt cieków naturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy alimenty na rzecz osoby uczącej się są dochodem nieopodatkowanym do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy bezpłatne przekazanie bezużytecznych komponentów należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy biuro świadczące usługi biurowo-księgowe zobowiązane jest do zarejestrowania się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy do stażu pracy pracownika samorządowego wliczamy tylko okresy pracy udokumentowane świadectwami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dostępność dla niepełnosprawnych powinna uwzględniać wszystkie urządzenia dostępne dla pełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w szkole publicznej na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy faktura za transport samochodu z USA do Niemiec będzie zwiększała podstawę opodatkowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma wykonująca usługi pomocy drogowej ma obowiązek od 1 stycznia 2020 r. posiadać kasę fiskalną ON-LINE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy informatyk świadczący usługę wymiany twardego dysku powinien zarejestrować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje konieczność ponownego ustanowienia stref ochrony bezpośredniej z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy jest możliwa legalizacja rozbudowy, jeśli inwestor przekroczył linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy jest możliwe zawieranie umowy pomiędzy członkiem zarządu stowarzyszenia a stowarzyszeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy kierownik Działu Obsługi Rodziny podlega wyłączeniu od dalszej pracy w komisji rekrutacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy korytarze na poddaszu muszą mieć szerokość 1,2 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy możliwa jest wpłata zaliczek na PIT-5L od dochodów uzyskanych w spółce z rachunku VAT spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można akredytować kursy z zakresu fryzjerstwa dla nauczycieli i uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można udostępnić jako informację o środowisku przegląd ekologiczny na wniosek zainteresowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korektę na nabywcę, który zlikwidował działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie o nienależnie pobranych świadczeniach funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka zatrudniona po przejściu na emeryturę nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne