Questions and answers

Czy ojcu dziecka będzie przysługiwało prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w związku z epidemią koronawirusa termin przeglądów technicznych budynku szkoły ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci z obwodu ma zapewnić dyrektor szkoły obwodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obowiązkiem dyrektora jest zapewnić pełen etat nauczycielowi dyplomowanemu, jeśli brak jest godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy posadowienie obudowy instalacji technologicznej wymaga pozwolenia na budowę czy jedynie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy projektowane panele fotowoltaiczne o mocy do 40kW wymagają pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy uchwała została podjęta większością głosów, gdy było 50% głosów za i 50% głosów przeciw?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaka odprawa przysługuje pracownikom niepedagogicznym w szkole w związku z likwidacją szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić nazwę zaocznego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa należy poddać nauczyciela badaniom lekarskim kontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podczas pandemii koronawirusa zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane tylko zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wezwać inwestora do uzupełnienia w przypadku wniosku o zezwolenie na wejście w teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy i jaka grupa słuchaczy może być skierowana na praktykę zawodową do jednego pracodawcy w tym samym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na ilu uczniów w szkole podstawowej przysługuje etat nauczyciela-wychowawcy świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z powodu koronawirusa i pracy zdalnej pracownik nie powinien otrzymywać dodatku za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach w klasach łączonych może być tylko jeden wychowawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka odprawa przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak PINB powinien potraktować obiekt - zadaszenie na pojemniki na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w czasie pandemii koronawirusa nauczycielce religii można nie przedłużać umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są obowiązkowe elementy ogrodzenia otaczającego posesję?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie okresy powinny zostać uznane jako nauczanie zdalne według MEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozliczenie z dotacji może przewyższać kwotę otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przy zdalnym nauczaniu należy wypłacać nauczycielowi wspomagającemu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy fundusz zdrowotny dla nauczycieli powinien być dzielony w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić dzień zawarcia stosunku pracy przez mianowanie z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie są przypadki wyłączenia ochrony przedemerytalnej pracownika przy wypowiedzeniu zmieniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Za który miesiąc doliczyć wynagrodzenie z umów zlecenia do dochodu na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka powinna być wielkość kotłowni na paliwo stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy zdjęcia wykonane przez gminę mogą stanowić dowód w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy do terminu na wydanie decyzji nie będzie wliczony termin od odpowiedzi inwestora do daty wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję w sprawie przyznania SZO od daty śmierci podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem podzielnym, w sytuacji gdy nastąpił zgon osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy osobie będącej rodziną zastępczą niespokrewnioną przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy złożyć CIT-8 w związku z postawieniem firmy w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne