Questions and answers

Czy świadczenie wychowawcze wlicza się małoletniej przy ustalaniu odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nieklasyfikowany na półrocze może zdawać egzamin klasyfikacyjny po I półroczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy umowa ze stażystą powinna zostać sporządzona na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy urząd marszałkowski mający dostęp do rejestru PESEL powinien podpisywać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługę wykonania pomiarów geodezyjnych należy sumować z usługą wykonania wykazów synchronizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy usługi stołówkowe świadczone dla uczniów i pracowników będą musiały być ewidencjonowane na kasie online?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w BDO należy ewidencjonować osoby fizyczne przynoszące złom do punktu zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy w przypadku emisji niezorganizowanej można zastosować art. 154 lub 237 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wydruk jednego paragonu do transakcji odbywających się w ciągu tygodnia jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wykorzystywanie trocin do użyźniania gleby pod nowe choinki traktowane jest jako odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wyłączenie dodatku stażowego od 1.01.2020 r. dotyczy również podmiotów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy zakład jest zobowiązany uzyskać decyzję środowiskową na zwiększoną zdolność produkcyjną do 300 t/d?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy zakup mundurów dla górników stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup samochodu w innym kraju UE podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamawiający może ponownie wezwać do potwierdzenia aktualności dokumentów złożonych wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zatrudniając nauczyciela dyplomowanego należy wręczyć mu akt mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura nadania przedszkolu logo i nazwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka to jest bezpieczna odległość stanowiska pracy od suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na fakturze za remont statku - 0% czy NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usługi krawieckiej z materiału powierzonego lub własnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie cele stanowią cele publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pełnić funkcję surdopedagoga w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki musi spełnić firma, która chce sprzedać odpady w postaci zużytych maszyn produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie przepisy regulują wymagania dla pomieszczenia do magazynowania substancji rakotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie zasadnicze zmiany występują w nowym katalogu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie zasady bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniu ładowania akumulatorów litowo-jonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w tzw. wolnych dniach dyrektorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować usługi reklamy na stronie internetowej, świadczone na rzecz firm z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas, w trakcie którego pracownicy biorą udział w obowiązkowym spotkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak skorzystać ze zwolnienia od PIT dla marynarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak spółka powinna rozpoznawać inwestycje w spółki portfelowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak udokumentować zakupy dokonywane po inwentaryzacji rocznej a przed końcem roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wyliczyć zaliczkę na PIT od zasiłku chorobowego wypłaconego młodemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować odszkodowanie za uznaną reklamację surowca produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować przedmiot leasingu w przypadku cesji umowy leasingu w B spółce z o.o. w środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę wykonywaną w sobotę i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy instytucja kultury powinna rozpoznać daną usługę jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy obowiązuje próg sprawozdawczy 3 min złotych w sprawozdaniach do NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien zastosować wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy spółka komunalna może został uznana za dużego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jakich zasadach podlega ubezpieczeniom społecznym jedyny udziałowiec spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinny być klasyfikowane wykorzystane testy na antybiotyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Po ilu nie zapłaconych ratach układ ratalny w opłacie za odpady komunalne jest nieważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Według jakich zasad opodatkować dochód po przejściu z ksiąg rachunkowych na normy szacunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczać przychód wyrażony w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakie środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć pracownika w wykopie z gorącą wodą grzewczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób definiować podmioty powiązane na gruncie ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy przygotować uchwałę dotyczącą zmiany siedziby zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochody z wynajmu domku położonego na terenie Chorwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką podatku wystawić fakturę za pośrednictwo sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakim kodem powinna być w tym okresie zgłoszona do ubezpieczenia jako przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co to są przedsięwzięcia służące obsłudze ruchu komunikacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne