Pytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi urządzeń podlegających UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy działalność klubu piłkarskiego prowadzącego działalność sportową i reklamową podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możemy przekazać skratki o kodzie odpadu 19 08 01 firmie zewnętrznej celem ich zbierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do zaopiniowania projektu prac geologicznych gdy wójt jest wnioskodawcą i inwestorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy decyzja eksploatacyjna może być wydana na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Ile wynosi standard emisyjny dwutlenku siarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od kosztów likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie składki powinien opłacić lekarz przedsiębiorca, który został emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zatwierdzenie przez PINB projektu zamiennego z uwzględnieniem rzeczywistej wysokości obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy odpady w ramach jednego kodu odpadu można magazynować w jednym kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy trzeba poinformować pracowników o zmianie nazwy jednego z działów w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Klient jest właścicielem odrębnej własności samodzielnego lokalu strychowego w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy konieczne są pomiary ochronne elektryczne po odłączeniu i przemieszczeniu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy szpital może udostępnić ośrodkowi pomocy społecznej dokumentację medyczną pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jakie są różnice pomiędzy zbiorem danych a rejestrem czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy można umieścić na stronie internetowej szkoły listę osób przyjętych do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile minut trwa godzina zajęć świetlicowych w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile miejsc siedzących w szkolnych autobusach musi pozostać niezajętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dzieci powracające do szkoły po epidemii koronawirusa mogą brać udział w zajęciach na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy członkowie rady nadzorczej są podmiotami powiązanymi w banku, w radzie którego zasiadają?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odsetki od udzielonej pożyczki należy księgować bilansowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy OPS może wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu po ustanowieniu rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aport nieruchomości do spółki z o.o. generuje przychód po stronie wnoszącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można zatrudnić nauczyciela kontraktowego na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w umowie o pracę można nie określać dni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem za zgodą kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie koszty należy uwzględniać przy sporządzaniu kalkulacji kosztów przygotowania posiłków w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ogólnodostępne stacje ładowania wymagają uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi powołać koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku udzielania pomocy o charakterze socjalnym, konieczne jest dokumentowanie poniesionych wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadectwo szkolne ucznia z Ukrainy powinno być przetłumaczone polskiego tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczeń klasy II technikum, który chce zmienić zawód, może rozpocząć naukę w klasie II technikum w innym zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczyć wcześniejszy wykup samochodu osobowego z leasingu w celu dalszej jego odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez oddział polskiej spółki w Kazachstanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Ile maksymalnie osób może liczyć oddział klasy przysposabiającej do pracy w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy można odmówić skierowania do DPS ze względu na posiadane oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy orzeczenie o rozwodzie konkubenta jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku o rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne