Questions and answers

Który podmiot, w relacji podwykonawstwa, wprowadza wyniki badań z opisami do elektronicznej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować VAT należny od dotacji OZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać ewidencję czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakich sytuacjach zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w trybie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

W jakim okresie należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła, jeżeli nie zostanie zatwierdzony arkusz majowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób prowadzić akta osobowe pracownika ponownie zatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób udowodnić, że poniesione wydatki stanowią naprawę, a nie odszkodowania wyłączone z kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

W której części akt osobowych wpiąć wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dla potrzeb ZFŚS podpisywanie umów pożyczki i poręczeń może następować w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla zdefiniowania, do której grupy grunt należy, bierze się tylko pod uwagę użytek wskazany w ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przyjąć wszystkich uczniów klas I-III do szkoły przy nauczaniu hybrydowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura elektroniczna z załączonym protokołem nadal jest fakturą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy gmina A może domagać się zwrotu kosztów pogrzebu od gminy B, na terenie której zmarła osoba bezdomna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może amortyzować budynek OSP uzyskany nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kosztorysowanie robót drogowych oraz rozliczanie inwestycji należy opodatkować 5,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy liczba badań wykonanych przy użyciu aparatu USG musi być podawana w comiesięcznych wykazach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy możliwe jest sklasyfikowanie obornika jako odpadu o kodzie 02 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można amortyzować maszyny, które wykorzystywana są w pracach rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy można umorzyć zaległość z tytułu czynszu oraz mediów jeżeli po wniosku o umorzenie dłużnik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można uznać, iż firma jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy odmówić ubezpieczenia na okres 90 dni, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu niedopłatę podatku w kwocie 2 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy nieudzielenie przez wykonawcę wyjaśnień odnośnie treści oferty stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy nowego właściciela automatycznie obciążają obowiązki wynikające z decyzji wydanej na poprzednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nowym właścicielom domu przysługują wakacje podatkowe do 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy obowiązek korekty VAT przez dłużnika dotyczy sytuacji, gdy płatnikiem jest ubezpieczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy oddanie w bezpłatne używanie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym rodzi skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne