Questions and answers

Co należy wpisać w dzienniku lekcyjnym w rubryce adres zamieszkania, jeżeli nie można ustalić adresu ojca ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co powinien zawierać wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji kadrowo-płacowej byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy datę wykonania usługi można utożsamiać z datą wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopłata z tytułu zamiany nieruchomości może zostać rozłożona na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy do realizacji godzin doradztwa zawodowego powinien być opracowany program nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy firma demontująca eternit powinna być wpisana do rejestru BDO jako transportująca odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina może do odsetek z tytułu zwłoki doliczyć odsetki z tytułu zakupu na raty w wysokości 3% w skali roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy instalacja komunalna wymieniona w art. 35 ust. 6 u.o. musi posiadać określoną minimalną wydajność?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jeden ze współwłaścicieli może wynajmować nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe odpłatne świadczenie usług pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jest możliwe wyznaczenie nauczycielowi dyżurów na wszystkich przerwach w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kopia CMR, kopia dokumentu dostawy, faktury i dowody płatności upoważniają do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ksiądz kończący misję kanoniczną powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy metalowa cześć świeczki przyczepiona do knota na spodzie będzie podlegała pod opłatę produktową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mimo braku decyzji i mimo braku wpływu na konto spółka powinna zaksięgować obliczoną kwotę pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można dokonać przelewu z jednego rachunku VAT na drugi rachunek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać Kartę Dużej Rodziny dla małżonków i dwójki dzieci, które z nimi mieszkają?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można wybudować obiekt na dwóch działkach, do których inwestor posiada różny tytuł prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można zrobić zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego 5 m od granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy na terenie MR można wybudować budynek handlowo-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nauczyciel może ze szkoły, w której uzupełnia etat wyjechać na 3-dniową wycieczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel powinien wykorzystać urlop uzupełniający przed odejściem na świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się nauczyciel może realizować podstawę programową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy opłatę za przejazd autostradą należy wykazywać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Czy orzeczenie lekarskie z pieczątką lekarza, który nie prowadzi działalności jest ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy położna może pełnić funkcję dyspozytora medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy poszczególne zlecenia składają się na jednorazową transakcje, do której należy stosować limit 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy potrzebna jest nowa decyzja środowiskowa, czy też inwestor musi wystąpić o zmianę decyzji wydanej w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy po uzupełnieniu brakujących prac należy ponownie głosić pisemnie gotowość do odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy pozwolenia prawna determinują moment oddania inwestycji do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do wykorzystania urlopu na czas zamknięcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownica powinna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie potwierdzające ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownicy mogą być zatrudnieni w różnych systemach czas pracy w różnych okresach roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy projekt sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wymaga podpisu sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedawca przyjmujący zużyte akumulatory posiada status prowadzącego nieprofesjonalne zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy tytuł licencjata uprawnia do doliczenia 8 lat do stażu pracy i ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy udostępnienie znaku towarowego kontrahentowi generuje przychód po jego stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługa wyszukiwania i zakupu najkorzystniejszych połączeń transportowych jest usługą kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wezwanie kierownika oddziału po godzinach stanowi całodobowy nadzór ordynatorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wskazać okres, za który ZUS nakazał pracownikowi zwrot zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne