Questions and answers

Czy matce przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dwoje dzieci i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie wpisu do ewidencji z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela na rok szkolny do innej szkoły na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać ojcu zasiłek rodzinny na syna z poprzedniego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można w statucie szkoły w zadaniach nauczyciela wpisać rodzaj zajęć prowadzonych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wykonać nowe nasadzenia drzew na terenie będącym w strefie ochrony archeologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie wznowieniowe w sprawie przeliczenia dochodu celem przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy po likwidacji szkoły filialnej należy jej dokumentację przekazać organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy stosowanie przepisów dot. konfliktu interesów zależy od wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy udostępnienie SIWZ na platformie zakupowej jest wypełnieniem obowiązku zamieszczenia jej na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy ustawienie rusztowania stabilizującego ściany zewnętrzne obiektu stanowi remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy za 2020 r. należy złożyć podatek od nieruchomości na nowych drukach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka jest minimalna liczebność oddziału w szkole branżowej II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką ważność posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakich formalności będzie wymagała budowa pływającej farmy fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje rodzi kontrola i wydanie zaleceń dla dyrektora szkoły przez nadzór oświatowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć DPS, aby prawidłowo obciążyć opłatą za pobyt mieszkańca i gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są składniki odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia dotacji przez gminę, jeśli uchwała rady gminy tego nie określa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki powinien być następny krok PINB, jeśli w wyniku kontroli wstrzymał roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak ma postąpić organ ze zgłoszeniem rozbiórki, jeśli nieruchomość jest obciążona służebnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak należy obliczyć zniżkę oddelegowania ze stanowiska dydaktycznego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy organizować pracę szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalać urlopy pracownikom obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość dodatku za wychowawstwo nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zastąpić nauczycielkę, która uzupełnia swój etat w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy zaszeregować sprzątaczkę w regulaminie wynagradzania pracowników placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy gminą a wojewodą w sprawie szacowania szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidło udzielić pracownikowi samorządowemu dnia wolnego za pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak się liczy termin dwóch miesięcy na wydanie decyzji przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze na wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za SUO na skutek zmiany sytuacji rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach nauczyciel może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach istnieje możliwość wyrejestrowania jednostki z BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim przypadku mamy do czynienia z przebudową sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi wyrównanie wynagrodzenie za zwiększony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W których miesiącach świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Z jaką dokładnością należy podawać powierzchnie użytkowe w projekcie budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Co należy zrobić, jeśli stan techniczny maszyny pozwala na dostęp do elementów ruchomych przez obsługującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy centrum kształcenia zawodowego można włączyć do zespołu szkół ponadpodstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy cudzoziemiec może pracować legalnie na zezwoleniu wydanym dla innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy dokonując badania i oceny ofert Zamawiający powinien ocenić także niepodpisany dokument oferty wariantowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może utworzyć oddział sportowy, nie określając bliżej dyscypliny sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można w jakikolwiek sposób ukarać pracownika - nauczyciela, który nieustannie burzy atmosferę w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne