Questions and answers

Czy środki indywidualnej ochrony osobistej wykorzystywane w zakładach opieki zdrowotnej można klasyfikować jako odpady niezakaźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaką karę może ponieść nauczyciel za niewłaściwe traktowanie, obrażanie wychowanka i jego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić okresy zatrudnienia, jeżeli pracownik nie posiada świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy ratownik medyczny może podłączyć gniazdo zasilania do ładowania karetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy na wycięcie leszczyny na terenie prywatnej działki wymagane jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy nauczyciel kontraktowy szkoły niepublicznej może pełnić funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy OPS może żądać wyższej odpłatności od córki za pobyt matki w DPS, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy żona, która pobiera rentę rodzinną po mężu może przejść na emeryturę po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kogo wskazać jako beneficjenta rzeczywistego polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki GmbH?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jeżeli suma faktury nie przekracza 15 000 zł, możliwe jest wystawianie jej w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dla odpadów 16 01 04* oraz 16 01 06 powinna być prowadzona ewidencja odpadów przyjętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak wykazać zakup towaru od kontrahenta z Niemiec, jeśli towar został wysłany przez innego kontrahenta z Węgier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przejęcie długu syna przez ojca powinno zostać zgłoszone do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak proceduralnie postępować z odpadami porzuconymi na terenie prywatnym lub gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy składki ZUS z tytułu umowy zlecenie również będą objęte zwolnieniem w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowizja należna od ostatecznego nabywcy z Polski powinna być opodatkowana w Polsce i jaką stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatnika, który uzyskuje przychody w Polsce i we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Które w obowiązującym stanie prawnym przedsięwzięcia zostały w kompetencji u starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy jest wymagane pozwolenia wodnoprawne na wykonanie stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie powinny być wykazane pożyczki udzielone spółce przez udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie stawki ryczałtu obowiązują podatnika w przypadku handlu złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy oddział zbiorczy w przedszkolu powinien być wpisywany do systemu informacji oświatowej jako oddział łączony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty związane z likwidacją środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy mielenie i produkcja koszyków z wybrakowanych wyrobów jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż aluminiowych felg wyłączy handlarza złomem z prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy sprzedaż miedzi wyłączy handlarza złomem z prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku błędu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny na gruncie leśnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy należy pytać strony postępowania o zgodę na zmianę zezwolenia w trybie art. 14 u.z.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy radca prawny może nie wystawiać faktury na całą wartość świadczonej usługi, ale tylko na pobraną ratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe po śmierci nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Pod jaką datą należy dokonać księgowań dotyczących zwolnienia z opłacenia 50% składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwrot kosztów poniesionych w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Gdzie można uzyskać informacje o okresach nieskładkowych nauczyciela, jeżeli pracodawcą było gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można odliczyć VAT, jeśli importu towaru dokonał amerykański kontrahent importera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze za 2019 ma organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odpad przeróbczy żwirowni zlokalizowanej poza OG i TG wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej PGOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odsiewki będące masami skalnymi obojętnymi stanowią odpad przeróbczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy są przypadki w których paragon fiskalny od 1 stycznia 2020 roku nie musi posiadać numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można żandarmerię wojskową zawiadomić o przemocy stosowanej przez żołnierza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu w leasingu operacyjnym, do którego należy stosować limit 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinna wpisać spółka gminna zgłaszająca beneficjenta rzeczywistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Jakie przedsiębiorstwa można uznać za przedsiębiorstwa powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne