Questions and answers

Czy pracownica po urlopie rodzicielskim może przejść na 1/2 etatu i wykorzystać cały urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółka może w ciągu roku zmienić zasady wyceny środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie konsekwencje w stosowaniu ulgi na złe długi ma przesunięcie przez strony terminu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Gdzie należy przechowywać numer konta bankowego pracownika - w aktach osobowych czy poza nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy koszty turnieju piłkarskiego mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie z WUP w sytuacji,gdy pracodawca jest zwolniony ze składek ZUS w 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zakup gruntu będzie podlegał VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownikom młodocianym można udzielić urlopu wypoczynkowego zaliczkowo, w innym okresie niż ferie szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy ratalna spłata należności z tytułu sprzedaży udziałów wpływa na termin płatności PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką ulgę powinna uwzględnić gmina przy zakupie biletów dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób wykazać urlop w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy użyczenie lokalu będzie podlegało VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ustne poinformowanie pracownika o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy liczyć frekwencję za słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych w lipcu i sierpniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zdemontowany klimatyzator można oddać na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora, jeśli poprzedni inwestor (spółka) przestała istnieć?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy opinia wójta że przedsięwzięcie wymaga opinii środowiskowej jest jest dla starosty wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy comiesięcznie dofinansowanie do zakupów odzieży służbowej pracowników należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wlicza się dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy cesja umowy deweloperskiej od poprzednich kupujących podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy zaksięgować kwotę rekompensaty za wcześniejszą wpłatę zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zawieszenie przepisów dotyczących doręczeń oznacza, że nie można z pracownikiem rozwiązać umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy specjalistyczny kompostownik właściciel nieruchomości może wykonać samodzielnie czy powinien go kupić?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie skutki w PCC wywoła sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo trwa do dnia porodu czy do momentu powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie są skutki wyrażania przez pracodawcę zgody na świadczenie pracy z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy, w przypadku gdy gmina zakupiła telefon na raty, to taka umowa winna być zaliczona do tytułu dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakiej drodze można cofnąć zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych jeżeli przedsiębiorca zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania wojewody o zamiarze rozwiązania umowy o pracę przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie sankcje grożą osobie prawnej z tytułu nieświadomego naruszenia zasad obrotu makulaturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest właściwość miejscowa dla złożenia sprawozdania w zakresie nabytych toreb?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaki jest wzór na obliczenie kwoty brutto wynagrodzenia ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy prawidłowo numerować strony arkusza ocen ucznia zmieniającego szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w związku z nadaniem imienia dla szkoły dyrektor jest zobowiązany do uaktualnienia nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji miejsc parkingowych przy budynku usługowym jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wycięte drzewo z terenu inwestycji należy traktować jako odpad budowlany wytworzony podczas prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy usługi świadczone przez stołówki mogą nadal być traktowane jako zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić zasiłek stały w związku z przyznaniem renty rodzinnej po zmarłej żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółka, która regularnie opłacała składki może skorzystać ze zwolnienia od ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku korekty ZUS DRA w okresie korzystania ze zwolnienia od składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne