Questions and answers

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż łóżka przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy rozstrzygnąć sprawę, jeśli zostały złożone dwa wnioski na 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości lądowisko dla helikopterów służących do transportu chorych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak przedstawiciel handlowy powinien zaksięgować w PKPiR koszt transportu towarów do jego siedziby od producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować dokumenty, które trafiły do spółki, już po zamknięciu przez nią działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług na materiale powierzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy przy montażu okien w budynku mieszkalnym kierować się proporcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy spółka polska powinna rozpoznać i wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy zachodzą przesłanki do skorygowania transakcji uprzednio wykazanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto ma obowiązek archiwizowania dokumentacji finansowej po zmianie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kto może prowadzić program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jak długo mogą być wydawane polecenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo umieszczać na fakturach KGO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zmienić decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W której pozycji w sprawozdaniu finansowym ująć opłatę na rzecz Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym momencie spółka wykazuje wynagrodzenia prezesa i prokurenta w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać wywiady u małżonka, zstępnych i wstępnych mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli pas drogowy zajmowany był bez zezwolenia, które wygasło z końcem 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Co należy zrobić w danej sytuacji, aby wyprostować ewidencję zgodnie z obowiązującym prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli użytkownik piły tarczowej elektrycznej do metalu odczuwa mrowienie kończyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy brak pisemnej formy regulaminu, może stanowić podstawę do odmowy pracownikom roszczeń do premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy byłe małżeństwo zapłaci podatek od darowizn przy zniesieniu współwłasności dwóch samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy centrum handlowe może prowadzić zbiórkę przeterminowanych leków od klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy członek zarządu musi udokumentować dojazd do miejsca docelowego podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech należy rozliczyć także w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dokapitalizowanie spółki komandytowej przez jej wspólników jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dyrektor może przelać kwotę stypendium za wyniki w nauce ucznia na konto bankowe jego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy emeryt może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma pomimo zapisów SIWZ, który stał się załącznikiem do umowy może nie przekazywać kserokopii kart?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy lekarz ma prawo nagrywać rozmowy z pacjentami w gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy lekarz może wystawić dwa skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy można objąć monitoringiem wizyjnym szkolną stołówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można uchylić decyzję o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych na podstawie art. 162 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie głównego zbiornika wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy najem urządzeń nieprzemysłowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy powiadamiać właścicieli nieruchomości, na które zaprojektowano wjazdy z budowanej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne