Questions and answers

Jak należy zaksięgować VAT zwrócony przez urząd skarbowy, jeżeli orzeczenie o zwrocie nie jest jeszcze prawomocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaka jest różnica między godzinami nadliczbowymi a godzinami ponadwymiarowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy darmowa dostawa próbek do Japonii powinna być wykazana w JPK jako eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidło opodatkować wymianę towaru na wolny od wad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto powinien złożyć deklarację na odpady komunalne w przypadku lokalu socjalnego będącego własnością gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej gmina powinna ująć wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Którą umowę przy umowach określonych wpisać jako wypowiadaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Która krawędź to front działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Która krawędź jest frontem działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można dokonać podziału gruntu klasy III, który nie będzie podziałem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zasiłek okresowy jest dochodem w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownik socjalny jest zobowiązany przesłać NK lub jej kopię do Komendy Powiatowej Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Za które miesiące należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia – zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy gminie, która poniesie zastępczo koszty odpłatności za DPS, przysługuje prawo do ich zwrotu i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Który OPS jest właściwy do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić, co jest poza korytem rzeki, jeżeli nie ma ustalonej linii brzegowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy należy przedłużyć prawo do zasiłku stałego w związku z regulacją zawartą w art. 15zc ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy jest podstawa, by żądać zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 26 do 31 lipca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można sprostować omyłkę i zwrócić zabezpieczenie roszczeń ustanowione w wyższej kwocie niż wymagana?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy obywatele Białorusi, uchodźcy polityczni, muszą mieć kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość zasiłku okresowego z powodu uzyskania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Który element jajka z niespodzianką stanowi opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy konkluzje BAT dotyczą również instalacji przetwarzania odpadów zielonych w pryzmach na otwartym placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Na jakiej podstawie zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa we właściwej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy dla regularnych specjalnych przewozów osób konieczne jest przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne i zgłoszenie do architektury na wykonanie studni chłonnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na start oraz prawa do tzw. małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy możliwy jest wywóz odpadów o kodzie 15 01 02 do innego kraju EU kod B3011 do odzysku proces R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy są jakieś wytyczne albo wskazówki, jak w praktyce należy określić teren zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w przypadku, gdy zamawiający przewiduje w SWZ prawo opcji, wartość ZNWU powinna obejmować wartość opcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jaki kod nadać odpadom papieru i tektury z linii produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w deklaracji ZUS DRA za sierpień kwota brutto powinna być wykazana jako podstawa wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy producent łodzi powinien rozliczać elementy elektryczne i elektroniczne jako wprowadzony sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Komu będzie przysługiwał dodatek socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość udzielenia zamówień podobnych w przypadku umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy stroną postępowania w sprawie wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów jest wnioskodawca i spółdzielnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób założyć ZFŚS, jeżeli wcześniej pracodawca zrezygnował z jego tworzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od którego momentu cudzoziemiec powinien odprowadzać podatek w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim czasie inwestor powinien rozpocząć budowę elektrowni wiatrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kiedy nowozatrudniony pracownik administracji w szkole może skorzystać z prawa do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy Gmina obsługująca oczyszczalnię powinna posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne