Questions and answers

Czy nauczycielka może przejść w stan nieczynny, jeśli ma możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne użyczenie fundacji adresu generuje po jej stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki naliczone po oddaniu budynku do używania można ujmować w kosztach bezpośrednio?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy praca przy komputerze pielęgniarki oddziałowej może zajmować 4 godziny dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracownik może żądać wydania wyników badań zleconych mu przez lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik pracujący przy naprawie kanalizacji może także pracować na stacji uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy recepty wystawiane przy wypisie ze szpitala psychiatrycznego mogą nie pozostawać w związku z zakończeniem procesu leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy ryczałt za używanie odzieży prywatnej pracownika generuje przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spłata pożyczki stanowi cel statutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż dostępów do gier kontrahentom z zagranicy generuje przychody ze źródeł położonych poza RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy wójt gminy powinien dodatkowo udzielić pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest definicja pacjenta pierwszorazowego w przypadku ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować do sprzedaży towarów wniesionych do spółki w formie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy w regulaminie pracy pozwalają zaplanować pracownikowi obsługi pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakim wymaganiom powinny odpowiadać krzesła stosowane przy pracach ręcznych przy stołach roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak należy prawidłowo uzupełnić etat nauczycielowi zatrudnionemu w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy sprawdzić, czy kolejna umowa pracownika obsługi powinna zostać zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować umowę o dzieło wykonywaną w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać wypłaty dokonane w związku z likwidacją grupy producentów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć wadium, które wykonawca po wygranym przetargu chce zaliczyć na poczet ZNWU?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak ustalić koszty przy sprzedaży przedmiotu aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pielęgniarka z jakimi kompetencjami może nadzorować ECMO żylno-żylne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

W jakich sytuacjach należy przedłużyć nauczycielowi umowę o pracę w celu dokończenia stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co może określić rada gminy w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wypłacić dotację za miesiąc, w którym przedszkole będzie zamknięte z powodu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie wiaty zlokalizowanej nad istniejącym zbiornikiem bezodpływowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy uchylić matce prawo do świadczenia 500+, jeśli dziecko zamieszkuje obecnie u ojca i pozostaje na jego utrzymaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wniosek można uznać za kompletny i należy przyznać osobie niepełnosprawnej zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana regulaminu wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli wymaga opinii związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane szkoły mogą znaleźć się na pieczątce podłużnej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kroki można podjąć, jeśli pracownica obsługi nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak interpretować zapis MPZP, który dopuszcza realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaki poziom wykształcenia należy uwzględnić do wynagrodzenia nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo określić termin wypłaty dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinien wyglądać regulamin rady pedagogicznej w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy dyrektor powinien napisać pismo do nauczyciela o braku godzin na kolejny rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien wystawić skierowanie na badania w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczycielce należy wypłacić wyrównanie dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto pokrywa koszty dofinansowania okularów dla osoby odbywającej staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który projektant podpisuje oświadczenie o braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne