Questions and answers

Jak procedować jeżeli nauczycielka przesłała emailem wniosek o rozwiązanie umowy w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać koszty pośrednie na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozlicza się jednostka, która prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak traktować wydatki związane z uzyskaniem zezwolenia w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak w samorządowej jednostce budżetowej postępować z należnościami objętymi odpisem aktualizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wykazać zakup makulatury w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu postępowanie administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usłudze wykonania przyłącza kanalizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy zaksięgować fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto podpisuje kartę urlopową dyrektorowi szkoły samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto powinien przeprowadzić test zgodności odpadu skierowanego na składowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Który z podmiotów i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za obowiązki związane z gospodarką wodno-ściekową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane w ramach szkolnego klub wolontariusza w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób powiat powinien ustalać wartość zamówienia na usługi bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

W jaki sposób przyjąć do instalacji zderzaki samochodowe od mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach odsetki od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić w zakładzie pracy mniej korzystne postanowienia regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zatrzymaną przez odbiorcę kwotę tytułem gwarancji należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków lidera na produkcji można przyznać na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy fundacja, która powołała do życia szkołę niepubliczną specjalną, jest osobą prowadzącą szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę z nauczycielem w trakcie toczącego się przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ prowadzący powinien co roku podejmować uchwałę w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik może sporządzić remanent śródroczny tylko na 31.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podlega PCC pożyczka od spółki akcyjnej, dla drugiej spółki, w której pożyczkodawca posiada 100% akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza powoduje koniec bytu przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy poświadczenie dziedzicznie u notariusza powoduje wygaśniecie zarządcy sukcesyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracownik może wykonywać swoją pracę zdanie z zagranicy przez dwa dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy szkoła publiczna powinna być wyposażona w portiernię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy urlop uzupełniający można wykorzystać w dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wierzyciel może wystąpić o wycofanie tytułu wykonawczego z Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku podróży służbowej dyrektora szkoły wybór środka transportu należy do niego samego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego wymaga zgody kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zgoda na udział w formie doskonalenia wyrażona ustnie jest wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać pracownik niepedagogiczny, który planuje przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi administracji któremu zmieniał się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być procedura przeprowadzenia głosowania podczas dokonywania oceny pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie dokumenty z akt osobowych należy wydać żonie zmarłego pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć powiat w związku ze zgłoszeniem likwidacji szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakiego rodzaju zajęcia należy zaliczyć do zadań statutowych szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do odbywania stażu nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie są zasady i podstawy prawne odbywania praktyk studenckich u pracodawcy będące szpitalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jakie uprawnienia ma dyrektor szkoły, który przedstawi swoje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak należy definiować osobę zatrudnioną u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu pracownika administracji, który będzie miał obniżony wymiar godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo dokonać aktualizacji kwoty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypełnić akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję godzin dyrektorskich nauczyciela chronionego przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości halę produkcyjną po rozbudowie polegającej na zabudowie tarasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć z dotacji poniesione na wynagrodzenie wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika-krwiodawcy za czas zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywał 3 dni na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne